نویسنده = محمد حسن زاده
فراتحلیل اعتماد سازمانی و تسهیم دانش

دوره 13، شماره 2، آذر 1402، صفحه 26-5

10.22067/infosci.2023.80467.1148

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-34

10.22067/riis.v0i0.71623

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی


ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-97

10.22067/riis.v0i0.60105

فاطمه نویدی؛ یزدان منصوریان؛ محمد حسن زاده


تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 174-191

10.22067/riis.v7i1.58199

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسن زاده


رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 22-39

10.22067/riis.v5i2.38130

ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی


کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 221-240

10.22067/riis.v4i1.19408

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی