بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ه های آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت درونداد و بروندادهای جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز
آموزش عالی کشور از دیدگاه پژوهشگران انجام گرفته است.
روش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شد، استفاده شد. جامعه آماری این
پژوهش شامل 200 مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت " علوم، تحقیقات و فناوری" ، " وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی" و " دانشگاه آزاد اسلامی" بود که در هر مرکز رؤسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکد ه های وابسته به مراکز مذکور، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیأت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و 770 پرسشنامه ارسال گردید و 562 پرسشنامه ( 72.99 درصد) تکمیل شد.
یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات) قال بهای الکترونیکی بیشتر از قال بهای چاپی، در مرحله
پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات)
قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی مورد استفاده قرار م یگیرد. تحلیل یافت هها با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس نشان داد که میزان استفاده از انواع مختلف قال بها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد در مراکز
پژوهشی مورد مطالعه به صورت معن یداری متفاوت است. در مرحله استفاده، پژوهشگران بر منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی تأکید داشتند، اما در مرحله تولید و اشاعه قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت. به طور کلی،
می توان گفت که جریان اطلاعات در مرحله درونداد از وضعیت مناسب تری نسبت به مرحله پردازش و برونداد برخوردار
است

کلیدواژه‌ها


پتروویچ، نیکلای نتانوف. 1387. "اطلاعات و ارتباطات(اکنون و آینده)" در شمه ای از اطلاعات و ارتباطات. ترجمه و تالیف عبدالحسین آذرنگ. تهران: کتابدار.
حسن زاده، محمد. 1383 ب. "تحلیل ساختار اطلاعاتی سازمان ها". اطلاع شناسی، سال دوم، شماره2، زمستان، (پیاپی6)، ص104-114.
حسن زاده، محمد. 1387. "مروری بر مفهوم و ابعاد جغرافیای سیاسی اطلاعات". اطلاع شناسی، سال پنجم، شماره3، بهار، (پیاپی19)، ص109-120.
حسن زاده، محمد؛ فتاحی، رحمت الله. 1383. "جریان جهانی اطلاعات و چشم انداز ملی ما". فصلنامه کتاب، دوره پانزدهم، شماره دوم، تابستان، (پیاپی58)، ص83-95.
حیدری، مجید. 1378. "طرح بهینه سازی جریان اطلاعات مدیریتی در مراکز اطلاعا رسانی (مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی حهاد سازندگی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و سازمان اسناد ملی ایران)". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
داچسن، رودی؛ لن، اَنا، 1381. "برنامه انتقال برون مرزی داده‏ها". ترجمه و تلخیص علی اصغر شیری. در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. جلد اول. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
داورپناه، محمدرضا؛ آرمیده، معصومه. 1384. اطلاعات و جامعه . تهران: دبیزش.
شادمان، کیوان. 1386. "تاثیر جریان اطلاعات بر هویت مکان". پایان نامه دکترای شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت.
غائبی، امیر. 1383. "بررسی جریان اطلاعات در دانشگاه الزهرا و ارائه مدلی برای بهبود وضعیت آن". دانشگاه الزهراء، طرح پژوهشی تصویب شده از طرف معاونت پژوهشی.
کاظمی، بابک.1380. نظام اطلاعات مدیریت. تهران: اداره کل چاپ و انتشارات و توزیع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
محبی، آزاده. 20/09/1388." بهبود جریان اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع.
 محمد خانی، آرش. 1387. "بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده‏های دانشگاه تربیت مدرس تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
مهدوی، محمدنقی. 1372. "جریان تولید (تهیه)، توزیع (اشاعه) و مصرف اطلاعات در ایران". اطلاع رسانی، دوره دهم، شماره 1.
مهرابی، مسعود. 1387. موسسات پژوهشی کشور (بخش دولتی). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
نوروزی چاکلی،عبدالرضا؛ نور محمدی، حمزه علی. 1386. وضعیت تولیدات علمی ایران و کشورهای منطقه در سال 2005 و 2006 بر اساس آمار موسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. ص3.
وبستر، فرانک، 1384. نظریه های جامعه اطلاعاتی. ترجمه مهدی داودی. تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
Black, Alistar. 2007. “A Pre – History of the Learning Organization: Information and Knowledge Management befor the Digital Age” in The early information society: information management in Britain befor the computer. Ashgate.
Hargie, Owen; Dickson, David. 2007. “Are important corporate policies understood by employees?: Atracking study of organizational information flow”. Journal of Communication Management, Voll 11, No 1, pp9-25.
Shroeder, Roger G. 2004. Operations management: contemporary concepts and cases. McGraw,Hill. p219.
Soo – Seong, Lee. 1988. International information flow and the NICS: An investigation of the S. Korean case in relation to resent Amwrican ttrade policy. p Abstract.
Waxman, Janet & Feldman, Susan. 2006. Partnering with HP in Information Lifecycle Management. [On-line] available at: http://www.idc.com.
Zhang, Chang N; Yang, Cungang. 2002. “Information flow analysis on role-based access control model”. Information Management & Computer Security. Vol 10, No 5, p225- 236.
CAPTCHA Image