بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت درونداد و بروندادهای جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز
آموزش عالی کشور از دیدگاه پژوهشگران انجام گرفته است.
روش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شد، استفاده شد. جامعه آماری این
پژوهش شامل 200 مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت " علوم، تحقیقات و فناوری" ، " وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی" و " دانشگاه آزاد اسلامی" بود که در هر مرکز رؤسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکد ه های وابسته به مراکز مذکور، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیأت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و 770 پرسشنامه ارسال گردید و 562 پرسشنامه ( 72.99 درصد) تکمیل شد.
یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات) قال بهای الکترونیکی بیشتر از قال بهای چاپی، در مرحله
پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات)
قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی مورد استفاده قرار م یگیرد. تحلیل یافت هها با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس نشان داد که میزان استفاده از انواع مختلف قال بها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد در مراکز
پژوهشی مورد مطالعه به صورت معن یداری متفاوت است. در مرحله استفاده، پژوهشگران بر منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی تأکید داشتند، اما در مرحله تولید و اشاعه قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت. به طور کلی،
می توان گفت که جریان اطلاعات در مرحله درونداد از وضعیت مناسب تری نسبت به مرحله پردازش و برونداد برخوردار
است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inputs and Outputs of the Information flow in Iranian Research Institutes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzadeh
  • Ali Sadeghzadeh Vayghan
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate the inputs and outputs of Iranian research Institutes.

Method: Data were collected using a researcher-made questionnaire distributed among the Managers, Deputies, Researchers and Librarians of institutes affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT), Ministry of Health and Medical Education, and Azad University.

Findings: Findings indicated that in the "input" stage, electronic materials were used more than Printed Materials but in Both "Process" and "output" stages non-electronic materials were major information formats in use. ANOVA test results also revealed significant difference between three types of information in research institutes. Overall analysis reported in the main article indicates that the input phase of information flow in research institutes works better than the process and output phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Flow
  • Output
  • Input
  • Research Institutes
  • Higher Education
CAPTCHA Image