کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 استانداری همدان . معاونت برنامه ریزی. دفتر برنامه و بودجه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جست‌وجو به عنوان و نشانی اینترنتی توسط کارشناسان گروه‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان می‏پردازد. همچنین میزان حضور کلیدواژه‌های مورد جست‌وجو در عنوان و نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های این گرو‌ه‌ها را مورد مقایسه قرار می‏دهد.
روش: جامعه آماری این پژوهش90 نفر از کارشناسان خبره استانداری همدان در سه گروه فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد هستند که در حال انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی برای توسعه استان بودند. آنان با استفاده از قسمت جست‌وجوی پیشرفته موتور کاوش گوگل، کلیدواژه‌های (یک و چند واژه‌ای) مورد نظر خود را، در قسمت نشانی اینترنتی و عنوان صفحات وب جست‌وجو کردند و میزان ربط نتایج بازیابی شده را در چک لیست‌هایی که به همین منظور تهیه شده بود، تعیین نمودند. برای دسته‌بندی و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد با افزایش تعداد کلیدواژههای مورد جست‌وجو، میزان هم‌خوانی عنوان و نشانی اینترنتی کاهش مییابد و هر چه هم‌خوانی بین عنوان و نشانی اینترنتی بیش‌تر باشد میزان ربط بالاتر می‌رود. بین تعداد کلیدواژههای موضوعی موجود در عنوان و نشانی اینترنتی گروه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. موتورهای کاوش با افزایش وزن‌دهی به کلیدواژه‌های موجود در نشانی اینترنتی می‌توانند نتایج مرتبط‌تری را رتبه‌بندی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


Allami P, Fattahi R. Comparing the Influence of Title and URL in Information Retrieval Relevance in Search Engines Results between Human Science and Agriculture Science. Journal of Information Processing and Management. 2012; 28 (1) :203-224.
Fattahi, Rahmatollah (2008). An alternative appproach to natural language query expansion in search engines: text analysis of non-topical terms in web documents. Psychology Studies in Educationand. 2008;7(1):31-52
Fattahi, Rahmatollah (2008). An alternative appproach to natural language query expansion in search engines. Concepcion S. Wilson& Fletcher Cole Information Processing and Management 44 (2008) 1503–1516.
Greg, R. Review of HotBot (Inktomi). ٢٠٠۴. http://www.searchengineshowdown.com/features/hotbot/ (accessed٩ Feb ٢٠٠٨ ). Kan, min-yen;
Kang, In-Ho, and Gil Chang Kim. ٢٠٠۴.Integration of multiple evidences based on a query type for web search. Information Processing & Management ۴٠, no. ٣ (may ٢٠٠۴): ۴۵٩-۴٧٨ .
Lawrence, Steve …[et al].٢٠٠١. Persistence of Web References in Scientific Research. Computer magazine, ٢٠٠١: v.٣۴, no.٢ ,٢۶-٣١ .
SEO committee.( 2008). Importance of Keywords in URLs and Search Engine Ranking. Search engine journal. Retrieved March 21, 2008, from http://www.searchenginejournal.com/importance-of-keywords-in-urls-and-search-engine-ranking/1019/
Shin, L- K, and D- R Karger.٢٠٠۴ Using urls and table layout for web classification tasks . Proceedings of the ١٣th international conference on World Wide Web ۲۰۰۴ .
Web position . (2008). Retrieved January 2, 2008 from http://en.kioskea.net/web/referencement.php3.
Yoshikiyo, Kato, and Kurohashi Sadao. (2008). " Classifying information sender of web documents." Internet Research ,18 (2) 191-203 .
CAPTCHA Image