ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت کیفیت محتوای نمایه‌های استنادی WoS و Scopus در مقایسه با یکدیگر است. بدین منظور، ابتدا معیارهای نهایی ارزیابی کیفیت محتوای نمایه‌های استنادی تدوین شد و سپس، بر اساس این معیارها، کیفیت نشریات نمایه شده دو حوزه‌ موضوعی «انسانی، اجتماعی و هنر» و «پزشکی، مهندسی، کشاورزی و علوم پایه» در نمایه‌های استنادی Scopus و WoS در مقایسه با یکدیگر و با توجه به هفت شاخص کلی مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در حوزه‌های موضوعی «انسانی، اجتماعی و هنر» بجز شاخص‌های «اعتبار و شهرت پدیدآورندگان» و «مدیریت» که در هر دو شاخص نیز پایگاه WoS نسبت به پایگاه Scopus از کیفیت بالاتری برخوردار بود، در بقیه شاخص‌ها کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه‌های Scopus و WoS یکسان است. همچنین، در حوزه‌های موضوعی «پزشکی، مهندسی، کشاورزی و علوم پایه»، در دو شاخص «هدف، محتوا و دامنه» و «کیفیت استنادی» کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه‌های Scopus و WoS یکسان است، در حالیکه در سه شاخص «اعتبار علمی»، «اعتبار و شهرت پدیدآورندگان» و «مدیریت» نشریات نمایه شده پایگاه WoS نسبت به پایگاه Scopus از کیفیت بالاتری برخوردار است. همچنین، کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه Scopus در دو شاخص «روزآمدی، ثبات و پایداری» و «سهولت دسترسی، بازیابی و استفاده» در این حوزه بیشتر از کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه WoS است.

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Content Quality: Scopus and ISI (Web of Science)

نویسندگان [English]

  • amir vafaeian
  • Abdolreza noroozi chakoli
  • Mohammad Hassanzadeh
چکیده [English]

The main purpose of this research is to compare the Content quality of two citation databases: Scopus and Web of Science. In order to reaching this goal, first of all, final criteria of the content quality evaluation of Scopus & WoS was compiled and then according to this criteria and regarding to the seven general indicators (including: "aim, content & scope", "journal scientific reliability", "authors' reputation", "updating, constancy and stability", "citation quality", "management" and "ease of accessibility, retrieval & usage") the quality of the journal in two subject fields ("art, human and social sciences" & "medical, engineering, agricultural and basic sciences") of two citation databases was surveyed and compared. Results of this research show that in subject field of "art, human and social sciences" in two indicators of "authors' reputation" and "management", the quality of journals in WoS is more than Scopus, but in the next five indicators the quality of the journals in Scopus & WoS are the same. In the other hand, in the subject field of "medical, engineering, agricultural and basic sciences", in three indicators of "journal scientific reliability", "authors' reputation" and "management", the quality of journals in WoS is more than Scopus, but in the indicators of "updating, constancy and stability" and "ease of accessibility, retrieval & usage", the quality of journals in Scopus is more than WoS. Though, in two indicators of "aim, content & scope" and "citation quality" the quality of the journals indexed in Scopus & WoS are the same.

CAPTCHA Image