ارزیابی مدارک علمی نمایه‌شده پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه‌های استنادی Web of Science، Scopus و Google Scholar با استفاده از شاخص‌های h، g و پارامتر m

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

شاخص‌های h و g از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی برون‌داد مدارک علمی پژوهشگران و موسسات پژوهشی هستند که همزمان به اندازه‌گیری کمیّت و کیفیت برون‌داد علمی پژوهشگران می‌پردازند. در این پژوهش میزان شاخص‌های h، g و پارامتر m پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی محاسبه شد و مورد اندازه‌گیری و سپس تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات علم‌سنجی است که با روش‌های اسنادی و تحلیل استنادی انجام پذیرفته است. جامعه‌ی پژوهش از مدارک علمی نمایه‌شده 117 نفر از پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در سه پایگاه استنادی WoS، Scopus و Google Scholar تشکیل شده است. با گردآوری و تلفیق داده‌های بدست آمده از هر پایگاه، شاخص‌های h، g و پارامتر m هر یک از پژوهشگران محاسبه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. متوسط شاخص h جامعه‌ی مورد بررسی برابر 1.85 و متوسط شاخص g برابر 2.66 و همچنین متوسط پارامتر m جامعه‌ی مورد مطالعه برابر 0.41 بدست آمده است. همچنین شاخص‌های h، g و پارامتر m محاسبه شده برای مردان بیشتر از زنان بدست آمده است. بالاترین رقم شاخص h بدست آمده در گروه زنان برابر 18 و در گروه مردان برابر با 23 بوده است. به همین ترتیب، بالاترین عدد شاخص g بدست آمده در گروه زنان برابر 27 و در گروه مردان برابر با 33 بدست آمده است. علاوه بر آن، بالاترین عدد پارامتر m بدست آمده برای زنان 2 و برای مردان برابر با 2.5 بوده است. شاخص‌های h، g و پارامتر m تعداد 60 نفر (51.3٪) از پژوهشگران برابر صفر بدست آمد. در مجموع مطالعات حاکی از آن است که پژوهشگران پژوهشکده‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی، علوم محیطی، و لیزر و پلاسما نسبت به پژوهشگران پژوهشکده‌‌‌های بهداشت خانواده و اعجاز قرآن، از نظر شاخص‌های h، g و پارامتر m کسب شده در سطح بالایی قرار دارند.

CAPTCHA Image