ارزیابی مدارک علمی نمایه‌شده پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه‌های استنادی Web of Science، Scopus و Google Scholar با استفاده از شاخص‌های h، g و پارامتر m

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شاخص‌های h و g از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی برون‌داد مدارک علمی پژوهشگران و موسسات پژوهشی هستند که همزمان به اندازه‌گیری کمیّت و کیفیت برون‌داد علمی پژوهشگران می‌پردازند. در این پژوهش میزان شاخص‌های h، g و پارامتر m پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی محاسبه شد و مورد اندازه‌گیری و سپس تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات علم‌سنجی است که با روش‌های اسنادی و تحلیل استنادی انجام پذیرفته است. جامعه‌ی پژوهش از مدارک علمی نمایه‌شده 117 نفر از پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در سه پایگاه استنادی WoS، Scopus و Google Scholar تشکیل شده است. با گردآوری و تلفیق داده‌های بدست آمده از هر پایگاه، شاخص‌های h، g و پارامتر m هر یک از پژوهشگران محاسبه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. متوسط شاخص h جامعه‌ی مورد بررسی برابر 1.85 و متوسط شاخص g برابر 2.66 و همچنین متوسط پارامتر m جامعه‌ی مورد مطالعه برابر 0.41 بدست آمده است. همچنین شاخص‌های h، g و پارامتر m محاسبه شده برای مردان بیشتر از زنان بدست آمده است. بالاترین رقم شاخص h بدست آمده در گروه زنان برابر 18 و در گروه مردان برابر با 23 بوده است. به همین ترتیب، بالاترین عدد شاخص g بدست آمده در گروه زنان برابر 27 و در گروه مردان برابر با 33 بدست آمده است. علاوه بر آن، بالاترین عدد پارامتر m بدست آمده برای زنان 2 و برای مردان برابر با 2.5 بوده است. شاخص‌های h، g و پارامتر m تعداد 60 نفر (51.3٪) از پژوهشگران برابر صفر بدست آمد. در مجموع مطالعات حاکی از آن است که پژوهشگران پژوهشکده‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی، علوم محیطی، و لیزر و پلاسما نسبت به پژوهشگران پژوهشکده‌‌‌های بهداشت خانواده و اعجاز قرآن، از نظر شاخص‌های h، g و پارامتر m کسب شده در سطح بالایی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


روستا آزاد، لیلا (1388). ارزیابی برون‌داد علمی دانشیاران و استادان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از طریق اندازه‌گیری شاخص هرش. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388).
نوروزی ‌چاکلی، عبدالرضا، حسن زاده، محمد، نورمحمدی، حمزه‌علی و اعتمادی‌فرد، علی (1388). پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه های «موسسه اطلاعات علمی» (ISI) 1993-2007. فصلنامه کتاب، 77(1)، 175-176.
Costas, R., & María, B. (2007). The h-index: Advantages, limitations and its relation with other bibliometric indicators at the micro level. Journal of Informetrics, 1(3), 193-203.  Retrieved November 7, 2009 from: Cronin, B., & Meho, L. (2006). Using the h-index to rank influential information scientists. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(9), 1275-1278. Retrieved July 7, 2010, from http://217.218.74.78:3076/doi/10.1002/asi.20354 /pdf.
Egghe, L. (2006). How to improve the h-index. The Scientist, 20(3), 315-321.
Guan, J., & Gao, X. (2008). Comparison and evolution of Chinese research performance in the filled of bioinformatics. Scientometrics, 75(2), 357–379. Retrieved June 7, 2010 from http://www.springerlink.com/content/h40l735151102280/.
Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. PNAS, 102(46). Retrieved April 7, 2010 from http://biblioinserm.inist.fr/IMG/pdf/Facteurh.pdf.
Kelly, C. D., Jennions, M. D. (2006). The h index and career assessment by numbers. Trends in Ecology and Evolution, 21(4), 167-170. Retrieved July 24, 2010 from www.anu.edu.au/BoZo/jennions/publications/Paper60.pdf
Rousseau, R. (2007). The influence of missing publication on the Hirsch index. Journal of Informatics, 1(1), 2-7. Retrieved July 21, 2010 from http://www.sciencedirect.com/ science?_ob=MImg&_imagekey=B83WV-4M7KFGC-1-13&_cdi=33796&_user=10 &_pii=S1751157706000022&_origin=search&_coverDate=01%2F31%2F2007&_sk=999989998&view=c&wchp=dGLbVzz-zSkzS&md5=09fa46575e06b610ce8299a0ab 748c16&ie=/sdarticle.pdf.
Schreiber, M. (2010). Revisiting the g-Index: The average number of citations in the g-core. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(1), 169–174. Retrieved June 20, 2010 fromVanclay, J. K. (2007). On the robustness of the h- index. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(10), 1547-1550.
CAPTCHA Image