دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1390 
مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاهی

صفحه 45-66

10.22067/riis.v1i1.8234

ابراهیم افشار؛ سعید رجائی پور؛ آزاده مدنی


تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های 1358- 1387

صفحه 241-264

10.22067/riis.v1i1.8834

فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی؛ نجلا حریری؛ فرشاد مومنی