دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1390 
تحلیل نشر کتاب ایران بین سال ‏های 1358- 1387

10.22067/riis.v1i1.8834

فهیمه باب الحوائجی؛ مطلبی مطلبی؛ نجلا حریری؛ Farshad مومنی