دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1399، صفحه 1-322 
تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش

صفحه 72-91

10.22067/infosci.2021.23742.0

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی


ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

صفحه 140-160

10.22067/infosci.2021.24201.0

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک