تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: برخی پژوهشگران افراد مادرزاد دیجیتال را دارای توانایی­های طبیعی همپوشان با قابلیت­های سواد اطلاعاتی دانسته­اند. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تأثیر ویژگی­های افراد مادرزاد دیجیتال (از قبیل مالکیت بر ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، تجارب فاوا، اعتماد به نفس اینترنتی، و تعداد شرکت در دوره­های فاوا) بر سطح سواد اطلاعاتی آنان بود.
روش­ شناسی: جامعه آماری این پیمایش کاربردی، 2610 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) قزوین در مقاطع تحصیلات تکمیلی بود که 336 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و 255 نفر به‌طور کامل در آزمون شرکت و پرسشنامه­ای 75 گویه­ای مربوط به متغیرهای تحقیق را تکمیل کردند. برای بررسی فرضیه­های تحقیق از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در نرم­افزارهای SPSS 22.0  و SmartPLS 3.0 استفاده شد.
یافته­ ها: مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا به­طور مستقیم و همچنین به­صورت غیرمستقیم از طریق اعتمادبه‌نفس اینترنتی، بر سواد اطلاعاتی تأثیری معنا­دار ندارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا دارای تأثیر معنا­داری بر سواد اطلاعاتی است. گذراندن دوره­های فاوا به‌صورت مستقیم بر سواد اطلاعاتی تأثیر دارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا و نیز از طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطلاعاتی تأثیری ندارد. تجارب فاوا از طریق اعتماد به نفس اینترنتی دارای تأثیر معنا­داری بر سواد اطلاعاتی است و اعتمادبه‌نفس در استفاده از اینترنت به­صورت مستقیم بر سواد اطلاعاتی تأثیر معنا­دار دارد.
نتیجه­: نتایج حاصل از تحلیل داده­ها، ضمن تأیید نسبی برخی از وجوه روابط متغیرهای مورد پژوهش، نشان داد که نمی­توان ویژگی­های افراد نسل مادرزاد دیجیتال را عامل ارتقای سواد اطلاعاتی آنان دانست. از این‌رو، لازم است برنامه­های درسی با مباحث سواد اطلاعاتی به کمک افراد متخصص تلفیق و به این نسل آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Digital Natives' ICT-related Attributes on Their Information Literacy Level: the Case Study of Imam Khomeini International University, Qazvin

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Heidar Mokhtari 1
  • Soghra Lamei Ravandi 2
  • Movlood Davoodian 2
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 MA in Knowledge and Information Science, Payame Noor University, I.R. of Iran
چکیده [English]

Introduction: Some researchers argue that digital natives have natural abilities overlapping information literacy competencies. This study aimed to evaluate the possible effect of digital natives' attributes (including ICT ownership, ICT experiences, Internet selef-confidence, and ICT rich ciurses-on their information literacy levels.
Methodology: The study population included all 2610 graduate students in Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. Of them, 336 ones were selected as the sample and 255 ones completely participated in the study by completing a 75-itemed scale related to study variables. The hypotheses were tested by applying structural equation model and path analysis in SPSS 22.0 and SmartPLS 3.00.
Findings: ICT ownership /application has not any significant effect on information literacy, neither directly, nore through Internet self-confidence, but through ICT experiences. ICT-rich courses have not any significant effect on information literacy, neither through ICT experiences, nor through Internet self-confidence, but it directly has a significant effect. ICT experiences significantly influences information literacy and Internet self-confidence has direct significant effect on information literacy.
Conclusion: Despite confirming some aspects of variable relations, the results indicate that digital natives' attributes cannot be conceived as promotors of their information literacy levels. It is needed that information literacy is integrated with the curriculum by specialists for training the digital natives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Natives– Information Literacy – Students –Information and Comunication Technologies (ICT)
  • Imam Khomeini Interntional University (IKIU)
امیری، زهرا؛ کیانی، حسن و چشمه‌سهرابی، مظفر (1388). تحلیل سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد. اطلاع‌شناسی، 6 (24)، 119-144.
تیرگر، آرام؛ یمین­فیروز، موسی (1392). تأثیر آموزش بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تازه­وارد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (3)، 171-176.
حکیم­زاده، رضوان؛ نقشینه، نادر؛ بی­نیاز، هدی (1394). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 49(2)، 153-168.
مجرد، خدیجه؛ سلیمان­پور عمران، محبوبه؛ سوداگر، حمیدرضا (1398). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9 (4)، 131-146.
مرادی، محمدعلی (1393). رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی و مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 93-92. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی. دانشگاه اراک.
مهدیان، محمدجعفر؛ شهبازی، شهرام؛ نیک­نژاد، مژگان (1391). بررسی میزان مهارت‌های استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی الکترونیکی و کتابخانه­های دیجیتال به‌عنوان یکی از ابعاد سواد اطلاعاتی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. دانش­شناسی، 5(17)، 61-69.
میری، الهام؛ چشمه­سهرابی، مظفر (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک در محیط دیجیتال. دانش­شناسی، 4 (13)، 76-95.
نجفلو، پریسا؛ یعقوبی، جعفر و صلاحی­مقدم، نفیسه (1396). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان). نامه آموزش عالی، 10 (38)، 155-175.
 
American Library Association (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved March 12, 2018, from: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/
standards.pdf
Bartol, T., Dolničar, D., Podgornik, B. B., Rodič, B., & Zoranović, T. (2018). A Comparative Study of Information Literacy Skill Performance of Students in Agricultural Sciences. The Journal of Academic Librarianship, 44(3), 374-382.
Bavelier, D., Green, C. S. & Dye, M. W. G. (2010). Children, wired: for better and for worse. Neuron, 67(5),692–701.
Bennett, S., Maton, K. & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: a critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775–786.
Boh Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A. & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(10), 2420-2436.
Breivik, P. S. (2005). 21th Century Learning and Information Literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 37 (2), 21–27.
Bruce, C S. (2004). Information Literacy as a Catalyst for Educational Change. A Background Paper. In: Danaher, Patrick A. (Ed.) Lifelong Learning: Whose Responsibility and What Is Your Contribution?" The 3rd International Lifelong Learning Conference, 13-16 June 2004, Yeppoon, Queensland.
Buzzetto-Hollywood, N., Elobaid, M. & Elobeid, M. (2018). Addressing information literacy and the digital divide in higher education. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 14(1), 77-93.
Cabra-Torres, F. & Marciales-Vivas, G. (2009). Myths, facts and research on Digital Natives’: a review. Universitas Psychologica, 8(2), 323–338.
Carr, N. G. (2003). IT doesn’t matter. Harvard Business Review, 81(5), 5–12.
Eastin, M. S. & LaRose, R. (2000). Internet Self-Efficacy and the Psychology of the Digital Divide. Journal of Computer-Mediated Communication, 6. doi:10.1111/j.1083-6101.2000.tb00110.x.
Jang Jaccard, J & & Nepal, S. (2014). A survey of emerging threats in cybersecurity. Journal of Computer and System Sciences, 80(5), 973-993.
Kathuria, V. & Oh, K. Y. (2018). ICT access: Testing for convergence across countries. The Information Society, 34(3), 166-182.
Kennedy, G. E., Judd, T. S., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K. L. (2008). First year students' experiences with technology: Are they really digital natives?. Australasian journal of educational technology, 24(1)
Kivunja, C. (2014). Theoretical perspectives of how digital natives learn. International Journal of Higher Education, 3(1), 94–109.
Kousar M. & Mahmood K. (2013) Information literacy skills assessment of undergraduate engineering students. In: Kurbanoğlu S., Grassian E., Mizrachi D., Catts R. & Špiranec S. (eds). Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. ECIL 2013. Communications in Computer and Information Science, Vol 397. pp. 471-77, Springer, Cham.
Magrino, W. & Sorrell, P. (2013). Teaching the new paradigm: social media inside and outside the classroom. Writing & Pedagogy, 5(2), 357–373.
Magrino, W., & Sorrell, P. (2014). Professionalizing the amateur: social media, the “Myth of the Digital Native,” and the graduate assistant in the composition classroom. Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 76–94.
Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University students’use of digital technologies. Computers & Education, 56(2), 429–440.
Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
Okapi, H.N., Adomah, E. B. Sefu A. & Kalule, E. (2016). An advance information literacy program for postgraduate students. Accessed 15 March 2018 via the Repository of the University of Nigeria. Retrieved March 17, 2018 from: http://www.unn.edu.ng/publications/files/12468_An_advanced_information_literacy_programme_for_postgraduate_students_.pdf
Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A., & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the association for Information Science and Technology, 67(10), 2420-2436.
Papanastasiou, E. C., & Angeli, C. (2008). Evaluating the use of ICT in education: psychometric properties of the survey of factors affecting teachers teaching with technology (SFA-T3). Educational Technology & Society, 11(1), 69–86
Serrano-Puche, J. (2017). Developing healthy habits in media consumption: A proposal for dealing with information overload. In: Information and Communication Overload in the Digital Age (pp. 202-222). IGI Global.
Shephard, A. J. & Pookulangara, S. A. (2019). Student use of university digital collections: the role of technology and educators. Museum Management and Curatorship, doi: https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1638818.
Šorgo, A., Bartol, T., Dolničar, D., & Boh Podgornik, B. (2017). Attributes of digital natives as predictors of information literacy in higher education. British Journal of Educational Technology, 48(3), 749-767.
Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A. (1998). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. Information Resources Publications, Syracuse University
van Deursen, A. J. A. M. & van Diepen, S. (2013). Information and strategic internet skills of secondary students: a performance test. Computers & Education, 63, 218–226.
Wang, Q. E., Myers, M. D. & Sundaram, D. (2013). Digital natives and digital immigrants towards a model of digital fluency. Business & Information Systems Engineering, 5(6), 409–419.
Yevelson-Shorsher, A. & Bronstein, J. (2018). Three perspectives on information literacy in academia: Talking to librarians, faculty, and students. College & Research Libraries, 79(4), 535
CAPTCHA Image