تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: برخی پژوهشگران افراد مادرزاد دیجیتال را دارای توانایی­های طبیعی همپوشان با قابلیت­های سواد اطلاعاتی دانسته­اند. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تأثیر ویژگی­های افراد مادرزاد دیجیتال (از قبیل مالکیت بر ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، تجارب فاوا، اعتماد به نفس اینترنتی، و تعداد شرکت در دوره­های فاوا) بر سطح سواد اطلاعاتی آنان بود.
روش­ شناسی: جامعه آماری این پیمایش کاربردی، 2610 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) قزوین در مقاطع تحصیلات تکمیلی بود که 336 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و 255 نفر به‌طور کامل در آزمون شرکت و پرسشنامه­ای 75 گویه­ای مربوط به متغیرهای تحقیق را تکمیل کردند. برای بررسی فرضیه­های تحقیق از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در نرم­افزارهای SPSS 22.0  و SmartPLS 3.0 استفاده شد.
یافته­ ها: مالکیت بر/کاربرد ابزار فاوا به­طور مستقیم و همچنین به­صورت غیرمستقیم از طریق اعتمادبه‌نفس اینترنتی، بر سواد اطلاعاتی تأثیری معنا­دار ندارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا دارای تأثیر معنا­داری بر سواد اطلاعاتی است. گذراندن دوره­های فاوا به‌صورت مستقیم بر سواد اطلاعاتی تأثیر دارد؛ ولی از طریق تجارب فاوا و نیز از طریق اعتماد به نفس اینترنتی بر سواد اطلاعاتی تأثیری ندارد. تجارب فاوا از طریق اعتماد به نفس اینترنتی دارای تأثیر معنا­داری بر سواد اطلاعاتی است و اعتمادبه‌نفس در استفاده از اینترنت به­صورت مستقیم بر سواد اطلاعاتی تأثیر معنا­دار دارد.
نتیجه­: نتایج حاصل از تحلیل داده­ها، ضمن تأیید نسبی برخی از وجوه روابط متغیرهای مورد پژوهش، نشان داد که نمی­توان ویژگی­های افراد نسل مادرزاد دیجیتال را عامل ارتقای سواد اطلاعاتی آنان دانست. از این‌رو، لازم است برنامه­های درسی با مباحث سواد اطلاعاتی به کمک افراد متخصص تلفیق و به این نسل آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


امیری، زهرا؛ کیانی، حسن و چشمه‌سهرابی، مظفر (1388). تحلیل سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد. اطلاع‌شناسی، 6 (24)، 119-144.
تیرگر، آرام؛ یمین­فیروز، موسی (1392). تأثیر آموزش بر سواد اطلاعاتی دانشجویان تازه­وارد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (3)، 171-176.
حکیم­زاده، رضوان؛ نقشینه، نادر؛ بی­نیاز، هدی (1394). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، 49(2)، 153-168.
مجرد، خدیجه؛ سلیمان­پور عمران، محبوبه؛ سوداگر، حمیدرضا (1398). بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9 (4)، 131-146.
مرادی، محمدعلی (1393). رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی و مهارت‌های تفکر انتقادی در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 93-92. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی. دانشگاه اراک.
مهدیان، محمدجعفر؛ شهبازی، شهرام؛ نیک­نژاد، مژگان (1391). بررسی میزان مهارت‌های استفاده از پایگاه­های اطلاعاتی الکترونیکی و کتابخانه­های دیجیتال به‌عنوان یکی از ابعاد سواد اطلاعاتی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی. دانش­شناسی، 5(17)، 61-69.
میری، الهام؛ چشمه­سهرابی، مظفر (1390). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک در محیط دیجیتال. دانش­شناسی، 4 (13)، 76-95.
نجفلو، پریسا؛ یعقوبی، جعفر و صلاحی­مقدم، نفیسه (1396). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان). نامه آموزش عالی، 10 (38)، 155-175.
 
American Library Association (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved March 12, 2018, from: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/
standards.pdf
Bartol, T., Dolničar, D., Podgornik, B. B., Rodič, B., & Zoranović, T. (2018). A Comparative Study of Information Literacy Skill Performance of Students in Agricultural Sciences. The Journal of Academic Librarianship, 44(3), 374-382.
Bavelier, D., Green, C. S. & Dye, M. W. G. (2010). Children, wired: for better and for worse. Neuron, 67(5),692–701.
Bennett, S., Maton, K. & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: a critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(5), 775–786.
Boh Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A. & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(10), 2420-2436.
Breivik, P. S. (2005). 21th Century Learning and Information Literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 37 (2), 21–27.
Bruce, C S. (2004). Information Literacy as a Catalyst for Educational Change. A Background Paper. In: Danaher, Patrick A. (Ed.) Lifelong Learning: Whose Responsibility and What Is Your Contribution?" The 3rd International Lifelong Learning Conference, 13-16 June 2004, Yeppoon, Queensland.
Buzzetto-Hollywood, N., Elobaid, M. & Elobeid, M. (2018). Addressing information literacy and the digital divide in higher education. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 14(1), 77-93.
Cabra-Torres, F. & Marciales-Vivas, G. (2009). Myths, facts and research on Digital Natives’: a review. Universitas Psychologica, 8(2), 323–338.
Carr, N. G. (2003). IT doesn’t matter. Harvard Business Review, 81(5), 5–12.
Eastin, M. S. & LaRose, R. (2000). Internet Self-Efficacy and the Psychology of the Digital Divide. Journal of Computer-Mediated Communication, 6. doi:10.1111/j.1083-6101.2000.tb00110.x.
Jang Jaccard, J & & Nepal, S. (2014). A survey of emerging threats in cybersecurity. Journal of Computer and System Sciences, 80(5), 973-993.
Kathuria, V. & Oh, K. Y. (2018). ICT access: Testing for convergence across countries. The Information Society, 34(3), 166-182.
Kennedy, G. E., Judd, T. S., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K. L. (2008). First year students' experiences with technology: Are they really digital natives?. Australasian journal of educational technology, 24(1)
Kivunja, C. (2014). Theoretical perspectives of how digital natives learn. International Journal of Higher Education, 3(1), 94–109.
Kousar M. & Mahmood K. (2013) Information literacy skills assessment of undergraduate engineering students. In: Kurbanoğlu S., Grassian E., Mizrachi D., Catts R. & Špiranec S. (eds). Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. ECIL 2013. Communications in Computer and Information Science, Vol 397. pp. 471-77, Springer, Cham.
Magrino, W. & Sorrell, P. (2013). Teaching the new paradigm: social media inside and outside the classroom. Writing & Pedagogy, 5(2), 357–373.
Magrino, W., & Sorrell, P. (2014). Professionalizing the amateur: social media, the “Myth of the Digital Native,” and the graduate assistant in the composition classroom. Journal of Interdisciplinary Studies, 3(1), 76–94.
Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or reality? University students’use of digital technologies. Computers & Education, 56(2), 429–440.
Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
Okapi, H.N., Adomah, E. B. Sefu A. & Kalule, E. (2016). An advance information literacy program for postgraduate students. Accessed 15 March 2018 via the Repository of the University of Nigeria. Retrieved March 17, 2018 from: http://www.unn.edu.ng/publications/files/12468_An_advanced_information_literacy_programme_for_postgraduate_students_.pdf
Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A., & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the association for Information Science and Technology, 67(10), 2420-2436.
Papanastasiou, E. C., & Angeli, C. (2008). Evaluating the use of ICT in education: psychometric properties of the survey of factors affecting teachers teaching with technology (SFA-T3). Educational Technology & Society, 11(1), 69–86
Serrano-Puche, J. (2017). Developing healthy habits in media consumption: A proposal for dealing with information overload. In: Information and Communication Overload in the Digital Age (pp. 202-222). IGI Global.
Shephard, A. J. & Pookulangara, S. A. (2019). Student use of university digital collections: the role of technology and educators. Museum Management and Curatorship, doi: https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1638818.
Šorgo, A., Bartol, T., Dolničar, D., & Boh Podgornik, B. (2017). Attributes of digital natives as predictors of information literacy in higher education. British Journal of Educational Technology, 48(3), 749-767.
Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A. (1998). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. Information Resources Publications, Syracuse University
van Deursen, A. J. A. M. & van Diepen, S. (2013). Information and strategic internet skills of secondary students: a performance test. Computers & Education, 63, 218–226.
Wang, Q. E., Myers, M. D. & Sundaram, D. (2013). Digital natives and digital immigrants towards a model of digital fluency. Business & Information Systems Engineering, 5(6), 409–419.
Yevelson-Shorsher, A. & Bronstein, J. (2018). Three perspectives on information literacy in academia: Talking to librarians, faculty, and students. College & Research Libraries, 79(4), 535
CAPTCHA Image