مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگر حوزه علم سنجی در زمینه آلتمتریکس

چکیده

مقدمه: علم باز یکی از مفاهیم کلیدی جامعه علمی است و هر نوع تغییر در ارتباط با آینده دانش علمی و انتشار آن ‌را شامل می­شود. ­به‌منظور ارائه نقـشه جامع علمی حوزه موضوعی علم باز در دنیا، پژوهش حاضر درصدد است روند تکامل موضوعی و تاریخی این حوزه علمی، شبکه هم­تألیفی و هم­رخدادی ­واژگانی آن‌را بررسی نماید.
روش­ شناسی: پژوهش از نوع کاربردی علم­ سنجی است که با رویکردی کمّی، با روش کتابخانه­ ای و بهره­ گیری از شاخص­های علم­ سنجی، به بررسی وضعیت تولیدات علمی علم باز از ابتدا تا پایان سال 2019 پرداخته است. برای مصورسازی از نرم‌افزار وی.او. اس.ویور و گفی استفاده شده است.
 یافته­ ها: تنوع حوزه ­های موضوعی در علم باز بسیار بود و اغلب مدارک علمی علم باز در حوزه علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی نمایه شد­ه­ اند. بررسی تاریخی موضوعی علم بازنشان داد دسترسی باز و داده­های باز که جزء سه موضوع مورد توجه پژوهشگران این حوزه تا سال 2019 است، بر اساس شبکه هم­واژگانی علم باز دارای رخداد­های بالاتری نسبت به سایر مفاهیم بودند. آمریکا و انگلستان تأثیرگذارترین کشورها در حوزه علم باز بودند، در حالی که هیچ مدرکی از کشور ایران در اسکوپوس در حوزه علم باز نمایه نشده است. به‌علاوه، تحلیل شبکه هم­نویسندگی پژوهشگران نشان داد نویسندگانی که دارای شبکه هم­نویسندگی قوی­تری هستند بر اساس تحلیل پایگاه اسکوپوس جزء نویسندگان پر تولید حوزه هم بودند.
نتیجه­: این حوزه میان­­ رشته­ ای و تولیدات آن در طول سال‌های مورد بررسی روندی صعودی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Status of Scientific Products in “Open Science”

نویسندگان [English]

  • Shima Moradi 1
  • Firoozeh Dokhani 2
1 Assistant professor/National Research Institute for Science Policy (NRISP)
2 Scientometric Researcher In the field of Altmetrics Studies
چکیده [English]

Introduction: Open science is one of the principals of the scientific community which includes any changes to the future of knowledge and dissemination. In order to provide a comprehensive scientific overview of the subject area of open science in the world, the present study aims at mapping the process of historical and thematic trends of this subject, the intellectual structure derived from the analysis of co-citation, and co-occurrence network analyses as well as the social structure of co-authorship.
Methodology: The research is an applied type with using scientometrics and a quantitative approach which had investigated the status of scientific products of open science index in Scopus from the beginning until the end of 2019. For visualizing data, VOSviewer and Gephi were used.
Findings: The US and UK were the most influential countries amongst others, while no records of Iran was indexed in this subject. In addition, there was a great variety of subject areas in open science; while, both computer and social sciences were indexed the most papers with this subject.
Conclusion: This subject was multidisciplinary and in terms of historical trends, the growth of research in open science has increased over the years. Co-authorship network demonstrated that authors with a stronger co-authorship network were among the most prolific authors in the field, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Science
  • Scientific output
  • Visualization
  • Scientometrics
ابراهیمی، قربانعلی (1372). اجتماع علمی و ساختارهای آن. رهیافت, 3(5), 30-40. بازیابی شده در 23 اسفند 1399 از:  http://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13077.html     
حاضری، افسانه ، مکی‌زاده،، فاطمه ، بیک‌خورمیزی، فرزانه (1395). تحلیل هم واژگانی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. نشریه پژوهشنامه علم‌سنجی, 2(4), 49-62. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.492    
حسن‌زاده، پریسا، اسفندیاری‌مقدم، علیرضا، سهیلی، فرامرز، موسوی‌چلک، افشین (1396). پژوهش‌های جهانی «نارسایی مزمن قلب». مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان, 26(103), 72-82. بازیابی شده در 23 اسفند 1399 از: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310729
دبیرخانه‌شورای‌عالی‌عتف (1386). سیاست‌ها و الویت‌های پژوهش و فناوری کشور (در بازه زمانی 1396 تا 1400). شورای عالی عتف. بازیابی شده در 3 دی 1396 از: https://www.atf.gov.ir/Content/media/filepool3/2019/7/245.pdf?t=636988871642436250   
زره‌ساز، محمد (1390). ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطلاعاتی: جنبش دسترسی آزاد و تغییرات پارادایمی. شمسه: نشریهالکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی, 3(12131390), 1-17. بازیابی شده در 23 اسفند 1399 از:
عصاره، فریده،  بابائی، کبری (1393). شبکۀ هم نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی, 1(1), 1-17. بازیابی شده در 23 اسفند 1399 از: https://jks.atu.ac.ir/article_244.html  
علی‌نژاد‌چمازکی، فاطمه، میرحق‌جولنگرودی، سعیده (1397). مصورسازی شبکه همکاری علمی پژوهشگران فصلنامه مدیریت سلامت با رویکرد علم‌سنجی: 1392 تا 1396. مدیریت سلامت, 21(74), 35-50. https://doi.org/10.29252/jha.21.74.35  
مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام (1383‌الف). سیاست کلی نظام برای رشد و توسعه علمی تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی (مصوب 05/12/1383). بازیابی شده در 3 دی 1396 از: http://1404.ir/download?f=2015/05/10/0/207.pdf
مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام (1383‌ب). سیاست کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری (مصوب 22/01/1383). بازیابی شده در بازیابی شده در 3 دی 1396 از: http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies.aspx     
 
Alperin, Juan Paolo, Morales, Esteban, & McKiernan, Erin (2019). Academic review promotion and tnure documents promote a view of open access that is at odds with the wider academic community. LSE Impact Blog. Accessed Mar. 15, 2021 from https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/07/17/academic-review-promotion-and-tenure-documents-promote-a-view-of-open-access-that-is-at-odds-with-the-wider-academic-community/            
Chedd, Graham (1973). Science and Society: Open Science. New Scientist, 58(848), 570. Accessed Mar. 15, 2021 from https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/765555
Chigwada, Josilin (2020). Open Science and Its Impact on Libraries, Publishers, and Authors. In Handbook of Research on Emerging Trends and Technologies in Library and Information Science (pp. 97-108). IGI Global. from https://www.igi-global.com/book/handbook-research-emerging-trends-technologies/223984
Cook, Bryan, Lloyd, John, Mellor, David, Nosek, Birian, & Therrien, William (2018). Promoting open science to increase the trustworthiness of evidence in special education. Exceptional Children, 85(1), 104-118. from https://doi.org/doi:10.1177/0014402918793138             
Cronin, Blaise  (2003). Scholarly communication and epistemic cultures. Keynote address. Scholarly tribes and tribulations: How tradition and technology are driving disciplinary change. ARL. Washington, DC. . Accessed Mar. 15, 2021 from https://arl.nonprofitsoapbox.com/storage/documents/publications/scholarly-tribes-cronin-17oct03.pdf             
David, Paul (2004). Understanding the emergence of ‘open science’institutions: functionalist economics in historical context. Industrial and corporate change, 13(4), 571-589. from https://doi.org/10.1093/icc/dth023  
EuropeanCommission. (2016). Open innovation, Open Science, open to the world. A vision for Europe. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. Accessed Mar. 15, 2021 from  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
Fecher, Benedikt, & Friesike, Sascha  (2014). Open science: one term, five schools of thought. Opening science, 17-47. Springer, Cham. Accessed Mar. 15, 2021 from
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28008/1001989.pdf?sequence=1#page=24
Frandsen, Tove faber (2009). The integration of open access journals in the scholarly communication system: Three science fields. Information Processing & Management, 45(1), 131-141. from https://doi.org/10.1016/j.ipm.2008.06.001       
Galaxy. (2018). Galaxy Project. Accessed Mar. 15, 2021 from https://www.fosteropenscience.eu/node/2133
House, White (2013). Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research. The white house. Accessed Mar. 15, 2021 from http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
Karmanovskiy, Nikolay, Mouromtsev, Dmitry, Navrotskiy, Mikhail, Pavlov, Dmitry, & Radchenko, Irina (2016). A case study of open science concept: linked open data in university. International Conference on Digital Transformation and Global Society, from https://doi.org/10.1007/978-3-319-49700-6_39    
Kraker, Peter, Leony, David, Reinhardt, Wolfgang, & Beham, Guter (2011). The case for an open science in technology enhanced learning. International Journal of Technology Enhanced Learning, 3(6), 643-654. Accessed Mar. 15, 2021 from https://pdfs.semanticscholar.org/773d/c03085f19a5b861d0efcda5baabf25ed869a.pdf
Kunst, Sabine, & Degkwitz, Andearas (2019). Open Science-the new paradigm for research and education? Information Services and Use, 38(4), 203-205. from https://doi.org/10.3233/ISU-180014          
Levin, Nadine, Leonelli, Sabira, Weckowska, Dagmara, Castle, David, & Dupré, John (2016). How do scientists define openness? Exploring the relationship between open science policies and research practice. Bulletin of science, technology & society, 36(2), 128-141. from https://doi.org/10.1177/0270467616668760             
Masuzzo, Paolo, & Martens, Lenart (2017). Do you speak open science? Resources and tips to learn the language (2167-9843). from https://peerj.com/preprints/2689.pdf
McKiernan, Erin, Bourne, P. E., Brown, C. T., Buck, S., Kenall, A., Lin, J., McDougall, D., Nosek, Birian, Ram, K., & Soderberg, C. K. (2016). Point of view: How open science helps researchers succeed. elife, 5, e16800. Accessed Mar. 15, 2021 from https://elifesciences.org/articles/16800              
Nosek, Brian, Alter, George, Banks, George, Borsboom, Denny, Bowman, Sara, Breckler, Steven, Buck, Stuart, Chambers, C. D., Chin, G., & Christensen, G. (2015). Promoting an open research culture. Science, 348(6242), 1422-1425. https://doi.org/10.1126/science.aab2374           a
NSF. (2016). Dissemination and sharing of research results — NSF—National Science Foundation. NSF. Accessed Mar. 15, 2021 from http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp
Perry, Laura (2018). Assessing the performance of educational research in Australian universities: an alternative perspective. Higher Education Research & Development, 37(2), 343-358. Accessed Mar. 15, 2021 from https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1355893           
Smith, Kendal , & Makel, Matthew (2019). Open Science: A Candid Conversation. Journal of Advanced Academics, 30(2), 111-123. https://doi.org/doi: 10.1177/1932202X19829750  
Tacke, Oliver (2010). Open Science 2.0: how research and education can benefit from open innovation and Web 2.0. In On collective intelligence (pp. 37-48). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14481-3_4
Vasilevsky, N. A., Minnier, J., Haendel, M. A., & Champieux, R. E. (2017). Reproducible and reusable research: are journal data sharing policies meeting the mark? PeerJ, 5, e3208. Accessed Sept. 11, 2019 from  https://doi.org/10.7717/peerj.3208
Vicente-Sáez, Ruben, & Martínez-Fuentes, Clara (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. Journal of business research, 88, 428-436. from https://doi.org/Doi: 10.1016/j.jbusres.2017.12.043              
Woelfle, Micheal, Olliaro, Pierro, & Todd, Matthew (2011). Open science is a research accelerator. Nature chemistry, 3(10), 745-748. . Accessed Mar. 15, 2021 from  https://www.nature.com/articles/nchem.1149              
CAPTCHA Image