دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، دی 1393 
رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان

صفحه 30-49

10.22067/riis.v4i2.15069

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدحسین دیانی؛ محمدرضا آهنچیان