مصورسازی حوزه سازماندهی اطلاعات: بررسی ساختار گرایش‌های موضوعی مقالات فارسی حوزه سازماندهی اطلاعات

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: بررسی ساختار گرایش‌های موضوعی مقالات حوزه سازماندهی اطلاعات در نشریات علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در سال‌های 1384 تا 1388 و ترسیم نقشه معنایی آن.
روش: ساختار گرایش‌های موضوعی در دو بخش بررسی شده است: تعیین میزان استفاده از هر اصطلاح در مقالات و تعیین میزان ارتباط بین این اصطلاحات. برای بخش نخست از تحلیل محتوا و وزن‌دهی و برای بخش دوم از تحلیل هم‌رخدادی اصطلاحات استفاده گردید. سپس ماتریس رخداد اصطلاح/مدرک این اصطلاحات ایجاد و جهت تعیین ارتباط‌های معنی‌دار بین اصطلاحات به ماتریس همبستگی پیرسون تبدیل شد. با ورود اطلاعات ماتریس همبستگی و وزن اصطلاحات به نرم‌افزار یوسینت، تصویری از ساختار اصطلاحات ایجاد شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مقوله‌های دارای گرایش بالا به ترتیب عبارت‌اند از: «فایل‌های مستند»، «نمایه‌سازی»، «ابرداده» و «رده‌بندی». همچنین مشخص شد توجه به مبحث «رده‌بندی» با رویکردی نظری، توجه به مفهوم ابرداده و مفاهیم اخص آن با رویکرد وب‌محور و از منظر بازیابی اطلاعات و توجه به اصطلاح «نمایه‌سازی» با رویکرد خودکار و وب‌محور است. با توجه به یافته‌ها، اصطلاح «نمایه‌سازی» در جایگاه مرکزی این حوزه قرار دارد. نقشه معنایی ایجادشده سه ناحیه: 1.ابرداده، وب و بازیابی اطلاعات. 2. اصطلاح‌نامه‌ها و 3. فهرست‌نویسی و نمایه‌سازی را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


American society for information science (ASIS) (2002). Asis: thesaurus of information science. Translated to Persian by Ali Hosein Ghasemi, Nader Naghshine. Tehran: Chapar. (In Persian)
Baeza-Yates, Ricardo, & Berthier Ribeiro-Neto.(1999). Modern information retrieval. New York: ACM Press.
Benavides-Velasco, Carlos A., Quintana-Garcia, Cristina, and Vanesa F. Guzman-Parra. (2013). Trends in family business research. Small Business Economics, 40(1): 41-57.
Borner, Katy. Chaornei Chen. Kevin W. Boyack. (2003). Visualizing Knowledge Domains. Annual Review of Information Science and Technology, 37:179-255.
Chabowski, Brian R, Samiee, Saeed, and G Tomas M Hult. (2013). A bibliometric analysis of the global branding literature and a research agenda. Journal of International Business Studies :advance online publication, 20.
Ding, Y., Chowdhury, Gobinda G., & Foo, S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using coword analysis.Information processing and management,37:817 – 842.
Fattahi, Rahmatollah (2007). From ideal to reality: An analysis of most important challenges and Approaches of information organization in this time. Library and information Science, 10 (4): 5-26. (In Persian)
Guardo, Maria Chiara Di, and Kathryn R. Harrigan. (2012). Mapping research on strategic alliances and innovation: a co-citation analysis. The Journal of Technology Transfer, 37(6): 789-811.
He, Qin. (1999). Knowledge discovery through Co-Word analysis. Library trends, summer: 133-159.
Library, Information Science & Technology Abstracts. (2010). Library, Information Science & Technology Thesaurus.Retrieved January 24, 2010, from http://web.ebscohost.com/ehost/thesaurus.
Liu, Hongxia. (2013). Information Network Analysis System for Scientific and Technological Documents. Informatics and Management Science V: Lecture Notes in Electrical Engineering, 208: 301-307.
Liu, Zhong Mei, and Xu Kun Wang. (2013). China’s Environmental Governance and Law Development Review Based on Co-Word Analysis. Applied Mechanics and Materials, 295-298: 2172-2176.
McIlwaine, I.C. (2003).Trends in knowledge organization research.Knowledge Organization, 30(2): 75–86.
Modern approaches in information organization congress. (2006). Abstracts of first annual meeting of Iranian library and information science association. Rahmatollah Fattahi. Tehran: National library and archives of IR of Iran.
Morgan, John, & David Bowden. (2006).Teaching knowledge organization: educator, employer and professional association perspectives. Journal of Information Science, 32 (2):108–115.
Nowkarizi, Mohsen (2006). A review on texts in material organization in Iran: review on books, theses and researches in organization domain (cataloging and classification). Faslnameye Ketab, 17(4), 141 e158. (In Persian)
Olson, H. (2000).codes, costs, and critiques: the organization of information in Library Quarterly, 1931–2004. Library Quarterly, 76 (1):19–35.
Saumure, Kristie, & Ali Shiri. (2008). Knowledge organization trends in library and information studies: a preliminary comparison of the pre- and post-web eras. Journal of Information Science, 34(5):651–666.
Shiau, Wen-Lung, and Yogesh K. Dwivedi. (2013). Citation and co-citation analysis to identify core and emerging knowledge in electronic commerce research. Scientometrics, 94(3): 1317-1337.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. (2010).UNESCO Thesaurus.Retrieved November 8, 2009, from http://www2.ulcc.ac.uk/unesco.(accessed).
Vlieger, Esther, & Loet Leydesdorff. (2009). How to analyze frames using semantic maps of a collection of messages?: Pajek Manual. Amsterdam: Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), University of Amsterdam.
Wang, Xiaoguang, & Mitsuyuki Inaba.(2009). Analyzing structures and evolution of digital humanities based on correspondence analysis and co-word analysis. 9:123-134.
Zhu, Wenjia, and Jiancheng Guan. (2013). A bibliometric study of service innovation research: based on complex network analysis. Scientometrics, 94(3): 1195-1216.
Zong, Qian-Jin, Shen, Hong-Zhou, Yuan, Qin-Jian, Hu, Xiao-Wei, Hou, Zhi-Ping, and Shun-Guo Deng. (2013). Doctoral dissertations of Library and Information Science in China: A co-word analysis. Scientometrics, 94(2): 781-799.
CAPTCHA Image