تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مطالعه در ایران در چهار دهه اخیر: رویکردی مروری

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 فردوسی

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت روند انتشار آثار حوزه مطالعه، وضعیت اقشار اجتماعی و جنبه‏های مورد توجه پژوهشگران در زمینه مطالعه صورت گرفته است.
همچنین به شناخت عوامل بازدارنده و کاهنده امر مطالعه، شناخت عوامل مشوق و تسهیل‏کننده امر مطالعه و شناخت راهکارهای ترویج و توسعه امر مطالعه از دیدگاه آثار مؤلفان جامعه مورد بررسی پرداخته‏ است.
روش: این مقاله به بررسی 95 منبع (اثر شامل مقاله‏های علمی و پایان‏نامه‏ها و طرح‌های پژوهشی) در حوزه مطالعه در طول چهار دهه از 1350 تا 1390با روش تحلیل متون و مطالعه کتابخانه ای پرداخته است. اطلاعات این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شده است.
یافته‎ها: مروری بر نوشتار تحقیق در چهار دهه در ایران نشان داد بیشتر مطالعات در باره وضعیت مطالعه دانش‏آموزان و جامعه انجام شده است و کمتر در مورد وضعیت مطالعه سایر اقشار اجتماعی تحقیق صورت گرفته است. علاوه بر آن بیشتر پژوهش ها به بررسی وضعیت مطالعه منابع غیردرسی دانش‏آموزان، بررسی فرهنگ و عادت مطالعه و راه‌های ترویج آن در جامعه پرداخته شده است. همچنین پژوهشگران بیشترین عوامل بازدارنده مطالعه را ناشی از نبود فرهنگ مطالعه در خانواده و نظام آموزش و پرورش می‏دانند.

کلیدواژه‌ها


Abazari, Zahra. (1995).The role of Islamic Scientists in extension of reading Culture. Karaneh, vol.1.No2,(summer).pp.5-12 . (In Persian)
Aftabiarani, Fatemeh, Batooli. Zahra (2007). Evaluation of reading non-lessons student in High School &IdentifyfactorsinAran & Biddol in 2005-2006.Nama: Irandoc electronic magazine. Vol.No.3. (In Persian)
Amani, Ghafoor. (2000). Study school libraries condition and tendency ofstudentstoreadnon-lessonsbooks in province Ardebil. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE)). Ninth year, No .4(winter). pp.30-38. (In Persian).
Amani, Ghafoor. (1999). The importance of books and libraries the influence reading in the development ofsocietyfromtheViewpoint of Islam and the Koran. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE), Vol. VII. No.3 (winter). pp30-38. (In Persian)
Amani, Ghafoor. (2001). The relationship between reading in Childhood and Adulthood. Librarianship. Vol. 34. pp15-21. (In Persian)
Arizi, Foroghosadat. Yar Ali, Javad (2004). Study of Principals' attitudes about the reading of non- lessons studentsin Isfahan. Journal ofIsfahan University (Humanities) Vol.17.no.2. pp. 220-193. (In Persian)
Asadi-sarvestan, Khadigeh; Karami, Noorolah. (1999). Study of economic, social, cultural factors and relationship between younger’s reading ( non-lessons ) tendency and their problems in this case: a case study of Shiraz, Information Technology and science quarterly. Vol.23, No4(summer). pp71-85). (In Persian)
Asgharnejad, Hosein. (2001). Study Status of book and book reading condition in Iran. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE).Vol.11, No.1 (spring). pp 6-13.(In Persian)
Azem, Parviz. (1997). Book reading solutions. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE)). Vol.7. No. 3(autumn). Pp. 104-105. (In Persian)
Azimi, Aziz S. (2002). Study Practical Solutions forinterestedteachers and students in the reading and research their views in the city of Najaf Abad. Office of Education Researchand Training of Isfahan Province. (In Persian)
Biranvand, Ali. (2008). Book Readingtochildren.ElectronicJournal of Science Communication Vol.10. No3. (In Persian)
Bohrani, Mahmood. (1997). Situation of Book reading in Shiraz.(Research Field).Public culture quarterly. No.12-13. (In Persian)
Bohrani. Mahmood. (2000). Studyreading factors of affecting on book reading and release reading. Journal of Education and Psychology, University of Ahvaz.Third period.Seventh year.No. 3, 4. p. 85-102. (In Persian)
Boloorchi, Farideh. (1973). Motivation of book reading in children between 8-11 years in 10 school of Tehran. MA Thesis.Library& information science. (In Persian)
Davarpanah, Mohamadreza. (1996). The role of libraries in primary schools to strengthen and create reading habits. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE)). Vol.6. no.2 (summer). Pp. 14-20. (In Persian)
Dayani, Mohamad Hosein; Taghipanahi,Fatemeh. (2007).Study of effective factors on reading motivations in elementary and guidance students. Journal ofLibrary and Information.Vol.11.no.3. (autumn).Pp.29-56. (In Persian)
Dayani, Mohamad Hosein. (1986).book and book reading in Iran. Keyhan Farhangi. Third year, No.1.pp.25-27. (In Persian)
Dayani, Mohamad Hosein. (1997). Fundamental opinion about book reading. Library and information, Vol..1,no.2.(winter). pp.6-17. (In Persian)
Edrisi, Nematolah. (1998). Study the stimulate ways of students reading & Create habit readingin secondary school learners of Yazd. Research Council of Yazd Department of Education. (In Persian)
Eghlimi Far Gushi, Reza. (2000).Study of motivation ways to reading of high school students of Qhom in 1999-2000.Master Thesis Educational Planning. Islamic Azad University (Roodehen). (In Persian)
Ghafari, Saeed. ( 2002). Book reading culture. Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE)). Vol.12. No.1, 2. Pp. 51-53. (In Persian)
Ghoreyshi, Z. (2004). The students had studied Faculty of Education and Psychology University of Mashhad on reading, learning, reading pleasure, reading and thinking rational decision making and the principle of least effort. Library and Information Science, Volume VII, No. pp.30- 47. (In Persian)
Haji Mir Rahimi, Seied Davod.(1999).Cognitive factors influencing on the Abnormalstructures of book reading.librarianship, Vol..32, 33.PP 22-46. (In Persian)
Hakimi, Reza; Tabasi,Mohamad Ali.(2010).Studyof practical solutions to active Zahedan schools libraries and development the bookreading culture. Library and information science quarterly.Vol.13. no.1. pp.111-132. (In Persian)
Hedayati, Fariftah. (2009). The development o f reading before and after the Islamic Revolution in Iran.(Pseudo) research project.Office of Education, Research, Political Department of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. (In Persian)
Horri, Abbas, (1972). Sociology of teenagers book reading between 15-19 years old.MA Thesis of Library and information science. Tehran University.(In Persian)
Jamyari, Homayun.(1996).study the relationship between non- lessons reading & high schoolstudents the third yearnew systemin theoreticaldisciplines in Tehran in 1998. Librarian Master Thesis. Humanities College. Tehran University.(In Persian)
Jowkar, Abdorasool; Karam, Babajan. (2001). Study of Reading children inshahed secondary schools and Governmental universities inShirazandto offering useful solutions for enforcement it .Daneshvar. A scientific and research Bimonthly-Shahed University. Ninth year. No 36.PP 35-44. (In Persian)
karami, babajan. (2000). Evaluation of book reading Amongchildrenwhoweremartyred in secondary schools and universities and the Shiraz University of Medical Sciences and provide appropriate solutions to strengthen it. MA thesis.Shiraz University. (In Persian)
Kardanian, Z. (1995). Investigate thecauses of thereduction ofhigh school studentstoreadbooks of non- lessonandresearch. Office of Education Research Council of Hamedan province. (In Persian)
Khosravi, Fariborz. (2002).Introduction to the Reading o f Understanding reading images in the South.Faslname-ye Ketab; a library & information studies quarterly. Vol. 13.No.3.pp.116-125. (In Persian)
Kiani Khuzestani, Hassan Rezaeei Sharifabadi, Saeed ;Saam ,Shahla. (2010). Study status of Reading working women and housewives in Shiraz. Journal of Library and Information Science.Vol, 13(1). pp. 133-150. (In Persian)
Lashkari, Ghamar. (1975). Teachers read books. MA thesis library.Tehran University, Faculty of Education. (In Persian)
Madani, K. (1996). Evaluate thelevel of interest inthe study ofchildhoodand its rolein thehabit of readingamonguniversity studentsin Tehran. MA thesis library.Tehran University, Faculty of Education. (In Persian)
Moftakhar, M. (1972). A young person’s reading habits. Thesis Master of Library and Information Sciences, Tehran University, Faculty of Education. (In Persian)
MoghadasJaefari, H. (1995). Study educational and social aspects of the book reading. Send Library Journal .Vol5(3-4).pp. 41-48. (In Persian)
Montasab Mojabi, (1994). Reform Information system andpromoting the culture ofreadingandresearch. Informatics. A specialseminar ontherole ofinformationinresearch and development, Vol. 11, No.1(Winter). Pp.41-44. (In Persian)
Niknam, Mehrdad; RaeisDanaee, Aghadas. (1999). Evaluation of reading in children marty redintermediate and highlevels of education and provide appropriate solutions to strengthen it. Journal of Shohood. Volume 1, Numbers(Fall) .s57-81. (In Persian)
Parirokh, Mehri, SayadiFar, Somayeh, Astaneh, Mahbubeh. (2003). Barriers of Free Reading Professional in tofreetradein Librarianship Students. Faslname-ye Ketab; a library & information studies quarterly. Vol. 14.no. 1. Pp. 49-62. (In Persian)
Qnavyzchy, MuhammadAli; Davarpanah, MohammadReza (2007). This study investigates the factors facilitating and inhibiting factors and attitude to reading and reading with Maslow's motivational model. Library and Information Science.Vol. 10.no.4.pp.89-110. (In Persian)
Rahmani, Batool. (2006). Garlic Create Motivation for readingculture. Cultural Educationmagazine. Winter 2005, spring 2006.pp .27-28. (In Persian)
Razavi, Abas;Rahimidoost,Gholamhosein. (2007). The role of universities to in crease students 'reading from the viewpointstudents.Quarterly of education and psychology. spring.No.2 (7).pp. 49-71. (In Persian)
Rezvani, Farideh. (1972). Study habits and interest book reading inpubliclibraries inTehran.MA Thesis.Tehran university. Faculty of education. (In Persian)
Safi, Ghasem. (2000). Public Libraries effecting to reading culture developing. Librarianship. Vol.34. Pp. 5-14. (In Persian)
Safi, Ghasem. (2000). Impact of public libraries in promoting a culture of reading. . Librarianship Vol. no. 35. Pp. 23-29. (In Persian)
Samanian, Mosayeb. (1997). The role of education and training and schools in promote book reading among students .Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE)).7 Vol.7, No.4 (winter). Pp 34-39. (In Persian)
Shabani, Ahmad, Fazel, morteza. (2002).Study non- lessons reading of high school students and identify the factors influencing in to the student attitude in Shahreza.Faslname-ye Ketab; a library & information studies quarterly. Vol.13. No. 2. Pp. 47-55. (In Persian)
Soltani, Poori. (1977). In praise of low reading .Name-ye Librarian Community of Iran.Vol. 10.No. 3(autumn).pp. 243-250. (In Persian)
Yousefi, A. (2001). Study reading of high school students in Qom Province .Journal of Library and Information Science.Vol.4.No.3. Pp.65-88. (In Persian)
Zal Zadeh, Ebrahim. (2000). Study reading non-lessons and Use of high school students from public libraries in Shiraz. Librarian ship .No.35. pp. 31-47. (In Persian)
Zare Shahabadi, Alireza. (1999). Study effective factors in book reading (a case study of Torkabad village in Ardakan). Research on Information Science and Public Libraries (PAYAM-E-KETABKHANEH (LIBRARY MESSAGE), Ninth year, No. 2. pp. 23-29. (In Persian)
CAPTCHA Image