بررسی وضعیت مارک در ایران و پیشنهادهایی برای قالب نهایی آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه نیوساوت ولز

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی مسائل و مشکلات مربوط به دو قالب مارک 21 و یونی مارک و وضعیت کنونی و قابلیت‌های مارک در ایران و کسب نظرات صاحب نظران در این موارد و پیشنهاد آن‌ها برای فرمت نهایی مارک در ایران است. روش: برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است. صاحب نظران و متخصصان مارک در ایران جامعه تشکیل دهنده این پژوهش هستند. به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی 22 نفر از متخصصان مارک در ایران شناسایی شدند. با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق ساخته از صاحب نظران، نظرخواهی شده است.
یافته ها: هرچند که وضعیت کنونی مارک و آموزش و استفاده از آن در ایران از دیدگاه صاحب‌نظران مطلوب به نظر نمی‌رسید ولی مهم‌ترین راه‌حل پیشنهادی برای رفع مشکلات بیان‌شده در مورد مارک ایران، تشکیل کمیته ای از متخصصان مارک برای پشتیبانی و روزآمدسازی مارک در ایران و توجه بیشتر به آموزش در حوزه مارک بود.

کلیدواژه‌ها


Akbari dariyan, Saideh & Yaghub Purnargesi, Tahereh (2008). Comment on “ Where Does IranMARC Go? Checking IranMARC in Three Steps”. Faslnameh ketab 19(75), 321-329. . (In Persian)
British Library. The UKMARC Manual Moving to MARC21. Retrieved 16 July 2011, from http://www.bl.uk/ukmarc/marc21/move.html.
Cato, Anders (2007). Migration to MARC21: Swedish Experiences. Paper presented at the International Workshop: MARC 21-Experiences, Challenges, and Visions. 14-15 May. Frankfurt. Retrieved 15 February 2012, from www.d-b.de/standardisierung/pdf/sally_mccallum_futures.pdf.
Das, Dhrubajit (2004). MARC 21: The Standard Exchange Format for the 21st Century. In 2nd Convention PLANNER. 4-5 November. Manipur Uni., Imphal. (pp. 154-163). Retrieved 15 February 2012, from inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/434/04Planner_20.pdf.
Ghasempur, sakine (2010). Iranian National Library Librarians and Staff's View of the Capabilities of the Integrated National Library System (RASA). M.A. dissertation, Shahid Beheshti University, Tehran, . (In Persian)
Iranian Information and Documentation Center (2005). MARC, National Standard in Digital Space, Retrieved 25 June 2010, from http://www.irandoc.ac.ir/news/view.aspx?id=c7ca4f. . (In Persian)
Iranian Information and Documentation Center (2007). Hold a Conference about MARC21 and its application in information exchange. Retrieved 25 April 2010, from /Irandoc/news.aspx?id365. . (In Persian)
IranMARC’s National Committee (2002). IranMARC. Tehran: National Library of I.R of Iran. (In Persian)
Khademizadeh, Shahnaz (2009). A Comparative Study of IranMARC Format for Available Serial Format in RASA Software into UNIMARC Format for Serials. MA dissertation. Islamic Azad University. Hamedan. (In Persian)
Kokabi, Mortaza (1994). Development of a Machine-Readable Cataloging (MARC) Format for Iran. Ph.D. Thesis,The University of New South Wales, Australia. (In Persian)
Kokabi, Mortaza (2009). How Is It Possible Do Not Use the Facilities of a Computer Program for the Design of its Interface? Ketabdari & Etelaa Rasani, 12(2). 45-56. . (In Persian)
National Library and Archives of I.R of Iran. Introduction the Integrated National Library System (RASA). Retrieved 4 July 2010, from ult.aspx?tabid=94. (In Persian)
Secretariat Supreme Council of Information (2003). Review of Supreme Council of Information. [Tehran]: Secretariat Supreme Council of Information. (In Persian)
Taheri, Mehdi (2008). Efficiency Comparision of Dublin Core & MARC21 in Organization of Information Resources in the World Wide Web, Ketabdari & Etelaa Rasani, 11(3), 139-158.
CAPTCHA Image