بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد حافظه‏های رویدادی و معنایی به‌عنوان نظام‏های پردازش اطلاعات در کتابداران شاغل در بخش خدمات عمومی کتابخانه‏های تخصصی شهر تهران است. هم‏چنین بررسی تفاوت بین این دو حافظه در نمونه مورد مطالعه و تدوین فهرست رتبه‏بندی کتابخانه‏های شهر تهران بر مبنای نمرات اکتسابی در این دو حافظه نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.
روش: پژوهش حاضر پس رویدادی و از نوع کاربردی است. برای گردآوری داده‏ها از دو آزمون یادآوری کلمات پربسامد-کم‌بسامد و تصاویر افراد مشهور-غیر مشهور برای حافظه رویدادی و از دو آزمون مقوله‌های طبقاتی و آزمون سیالی واژگان برای حافظه معنایی استفاده شده است. جامعه مورد بررسی 151 کتابخانه تخصصی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 31 کتابخانه از بین آن‌ها انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از تعداد 329 کتابدار شاغل در کتابخانه‏های منتخب، یک نمونه 40 نفری برای اجرای آزمایش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‏ها و پاسخ به پرسش‏های پژوهش از آمار توصیفی و آزمون‏های T استفاده شد.
یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که بین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی با عامل جنسیت کتابداران مورد مطالعه تفاوت معنی‏داری وجود ندارد. هم‌چنین بین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی با میزان سابقه کار آزمودنی‌ها تفاوت معنی‏داری دیده نشد. اما نتایج پژوهش مشخص کرد که بین عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی کتابداران تفاوت معنی‏دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Butler, W. (2008). Re-establishing memory: memory’s functions and thereference librarian. Reference services review, 36 (1), 97-110.
Fraser, D. (1985). Memory skills: Whose concern? College and research libraries, 46, 320-326.
Georg Elias Muller. (2012). In encyclopedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/396844/Georg-Elias-Muller
Kormi-nouri, R & Aarab Sheibani, K. (2008). Survey and comparison of Semantic and Episodic memories between the youth and elderly people. Advances in cognitive science, 1(2), 201-213. Retrieved December 25, 2011, from Computer Research Center of Islamic Sciences (Noormags database). (In Persian)
Kormi-nouri, R. (1999). How meny kinds of memory are available: multiple memory systems. Advances in cognitive science,3 , 34-43. Retrieved Feburary 6, 2012, from Computer Research Center of Islamic Sciences (Noormags database). (In Persian)
Memory. (2011). In Encyclopedia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/374487/memory
Mousavi, S. & Kormi-nouri, R. (2009). Survey and comparison of Semantic and Episodic memories between deaf and normal students. Advances in cognitive science, 10(4), Retrieved December 3, 2011, from Academic center for Education Culture and Research (The Scientific Information Database). (In Persian)
Najarian, S. E. (1981). Organizational factors in human memory: Implications for library organization and access systems. Library Quarterly, 51, 269-291.
Neill, S.D. (1984). The reference process and certain types of memory: semantic, episodic and Schematic. Reference Quarterly, 23(4), 417-23. Retrieved October 12, 2012, From ITHKA (JSTOR).
Nikdel, F., Kormi-nouri, R. & Arabzadeh, M. (2009). The Effect of Memory Self-efficacy on Episodic and Semantic Memory. Advances in cognitive science, 11 (2), 19-26. Retrieved November 19, 2011, from Academic center for Education Culture and Research (The Scientific Information Database). (In Persian)
Nosrati, K. & Kormi-nouri, R. (2002). Study of different kinds of memory between The Quran-memorized and normal girls. Advances in cognitive science, 4 (3), 12-26. Retrieved December 21, 2011, from Academic center for Education Culture and Research (The Scientific Information Database). (In Persian)
Quinn, B. A. (1994). Beyond efficacy: The exemplar librarian as a new approach to reference evaluation. Illinois libraries, 76, 163-173.
Quinn, B. A. (2007). A multimodal approach to enhancing memory in reference service. Libraries faculty research. Retrieved August 15, 2011, from esr.lib.ttu.edu/bitstream/handle/2346/498/fulltext.pdf?sequence=1
Richardson, J.V. Jr (1995), Knowledge-Based Systems for General Reference Work: Applications, Problems, and Progress, Academic Press, San Diego, CA.
Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In Endel Tulving & Wayne Donaldson. (Eds.), Organization of memory (pp. 381-402). New York, NY: Academic press.
CAPTCHA Image