نویسنده = ثریا ضیایی
ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال: مطالعه هم‌واژگانی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 29-53

10.22067/infosci.2022.68914.1013

مجید داوری؛ ثریا ضیایی؛ وحید قره بقلو


آینده‌پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش‌ها، راهکارها و خلأها

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 54-75

10.22067/infosci.2022.71155.1048

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 20-43

10.22067/infosci.2021.24196.0

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 357-379

10.22067/infosci.2021.67768.1001

سیده الهام هاشمی بنجار؛ ثریا ضیایی؛ مریم سلامی


ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 205-220

10.22067/riis.v5i1.24674

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی