نویسنده = سعید رجایی پور
بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 184-201

10.22067/riis.v0i0.78508

احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه


بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 273-291

10.22067/riis.v7i2.60947

مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور


بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305

10.22067/riis.v6i1.29447

احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی


مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاهی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 45-66

10.22067/riis.v1i1.8234

ابراهیم افشار؛ سعید رجائی پور؛ آزاده مدنی