کشش و کوشش با نقش: پژوهشی در پیامدهای مدیریت اعضای هیئت علمی بر کتابخانه های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پیامدهای سیاست تعیین مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران از میان اعضای هیئت علمی و انجام وظیفه آنها به صورت غیرتمام وقت بر ایفای نقش مدیریتی شان.
روش: داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران کتابخانه های دانشگاهی در سه شهر اصفهان، تهران و مشهد بدست آمده و داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری، و گزینشی تحلیل شده اند.
یافته ها: همه مدیران عضو هیئت علمی اعم از متخصص (کتابدار) و غیرمتخصص (غیرکتابدار) که عموما به صورت غیر تمام وقت به مدیریت کتابخانه نیز می پردازند، بی علاقگی خود را به نفش مدیریتی خود ابراز داشتند. آنها به سبب ایفای همزمان چند نقش، دچار کمبود وقت و توجه برای رسیدگی به مسئولیت مدیریتی خود هستند و از این رو تعارض زیادی را تجربه می کنند. آنها نقش آموزشی/پژوهشی خود را ترجیح می دهند و هویت خود را با دو نقش اخیر تعریف می کنند. در مورد مدیران غیر متخصص، به علاوه، تلقی موقتی بودن نقش مدیریت و نداشتن تخصص در ایفای نقش، بی علاقگی آنها را تشدید می کند. مدیران متخصصِ تمام وقت، بر عکس، به سبب حضور مستمر در محیط کتابخانه و داشتن تخصص و علاقه، به نحو محسوس با نقش مدیریتی خود ارتباط عاطفی برقرار و هویت خود را با آن تعریف می کنند.
اصالت: بررسی پیشینه ها حاکی از آن است که تا کنون پژوهشی با موضوع شناسایی عوامل موثر در ایفای نقش مدیریتی ِ مدیران کتابخانه های دانشگاهی انجام نشده است.
کاربرد: نتایج این تحقیق می تواند به تغییر و پیش گرفتن سیاست متفاوتی برای تعیین مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی منجر شود.
کلید واژه ها: مدیران- تعارض نقش - کتابخانه های دانشگاهی- ایران

عنوان مقاله [English]

Struggling with Role: an investigation into the consequences of appointing academics to the position of library directors in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • ebrahim Afshar
  • Narges Sarraf Tehrani
  • Saeed rajaipour
چکیده [English]

Purpose: This research has investigated consequences of the policy of appointing academic staff as part-time university library directors and managers in Iranian universities.

Method: Semi-Structured interviews were conducted with 17 directors and managers of university libraries in Isfahan, Tehran and Mashhad. Analysis followed the techniques of continual comparison proposed in the Grounded Theory methodology using open, axial, and selective coding.

Findings: The data indicate that part-time library directors and managers, LIS professionals or otherwise, lack interest in their managerial role. Because of carrying out responsibilities of full-time academics simultaneously, they face time limitation and conflict in roles assigned. They prefer educational and research roles. Lack of expertise in library work, intensifies lack of interest in the role among non LIS academics holding library directorship responsibility. Conversely, fulltime LIS professional managers identified themselves with their managerial role and were found to be focused on their responsibilities.

Originality: A similar research was not found in Iranian LIS literature.

Implementation: Findings are expected lead to correction in the policy of selecting managers of university library in Iran.

Keywords: Role Conflict – Directors - Managers- University Libraries - Iran

CAPTCHA Image