بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مقدمه: جامعه‌پذیری سازمانی به‌عنوان پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای سازمان و انطباق کارکنان با آن‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطۀ  جامعه‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش،کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کتابداران دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و هنر اصفهان (139 نفر) در سال 1397 است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد و از سه پرسش‌نامۀ جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته، جامعه‌پذیری سازمانی تائورمینا (2007) و پرسش‌نامۀ عملکرد شغلی پاترسون (1989) به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. از روایی محتوایی برای سنجش روایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در پرسش‌نامۀ جامعه‌پذیری سازمانی 89/0 و در پرسش‌نامۀ عملکرد شغلی پاترسون 92/0 حاصل و تأیید شد.
یافته‌ها: مطابق با یافته‌های آزمون ناپارامتریک اسپیرمن، بین همۀ ابعاد جامعه‌پذیری سازمانی شامل آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده با ابعاد عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان، رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط ابعاد جامعه‌پذیری سازمانی با «رعایت نظم و انضباط در کار» و کمترین ارتباط نیز با «احساس مسئولیت در کار» به‌دست آمد. یافته‌های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن است که 32درصد از تغییرات در عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان به‌دلیل تأثیر مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سازمانی و سایر تغییرات مربوط‌به عوامل دیگر است.
نتیجه‌گیری: با‌توجه‌به تأیید رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی، مدیران و مسئولان کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان باید نگرش و دیدگاه خود دربارۀ جامعه‌پذیری سازمانی را ارتقا دهند و به‌طور جدی در زمینۀ ایجاد فرصت‌های انتقال و الگوهای رفتاری در کتابخانه برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی کنند.

کلیدواژه‌ها


اعتباریان، اکبر و خلیلی، مسعود. (1387). رابطۀ کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی (کارکنان سازمان تامین اجتماعی اصفهان). فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،10( 35-36)، 81-106.
انجمن جامعه‌شناسی ایران (1381). یادی از غلامحسین صدیقی، بنیانگذار جامعه‌شناسی ایران.
براتی احمدآبادی، هاجر، عریضی سامانی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم. (1389). رابطۀ بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 4(13)، 65-81.
بساک‌نژاد، نادر. (1394). بررسی رابطۀجامعه‌پذیری سازمانی و فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در شرکت کشت و صنعت میززا کوچک خان. کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت. شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، بازیابی‌شده از https://www.civilica.com/Paper-NCMO01-NCMO01_062.html
دولان، شیمون و شولر، رندال. (1375). مدیریت امور کارکنان منابع انسانی. (محمدعلی طوسی و محمد صائبی، مترجم). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رابینز، استیون. (1384). مبانی رفتار سازمانی. (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
علاقه‌بند، علی. (1380). جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات روان.
محمدزاده، مهدی. (1395). رابطۀ بین جامعه‌پذیری کارکنان و عدالت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی. (1384). رفتار سازمانی. (مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، مترجم). تهران: مروارید.
مهرابی، رضوان. (1385). فرایند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی، توسعه اجتماعی. در کنگره ملی علوم انسانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بازیابی شده از https://www.civilica.com/Paper- SOCIALSCIENCECONF01_059
مؤذن، زینب و موحد موحدی، حمید و رضوانفر، احمد و میرترابی، مهدیه. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 115-134.
نادی، محمدعلی وگل پرور، محسن و سیادت، علی. (1388). جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیط های کاری. جامعه شناسی کاربردی، 21(37)، 159-176.
هاشمی، تورج و ماشینچی عباسی، نعیمه و اصغرزاده مارالانی، زکیه. (1394). نقش امنیت روانی در عملکرد شغلی کارمندان. روانشناسی معاصر، 1667-1670.
یعقوبی، محمد. (1394). رابطۀ بین جامعه‌پذیری سازمانی با ادراک از عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در آموزگاران و دبیران آموزش و پرورش شهرستان دهاقان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
یوسفی حاجی‌آباد، رضا و آریانپور، رامین. (1395). بررسی رابطۀ بین هوش معنوی و عملکرد شغلی. در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی. دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان. بازیابی شده از https://www.civilica.com/Paper-ACONF02-ACONF02_180.html
Balci, A., Ozturk, I., Polatcan, M., Saylik, A., & Bil, E. (2016). Organizational Socialization and Its Relation with Organizational Performance in High Schools. Journal of Education and Training Studies, 4(9), 71-81.
Black, W. K., & Leysen, J. M. (2002). Fostering success: The socialization of entry-level librarians in ARL libraries. Journal of Library Administration, 36(4), 3-27.
Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management, (9 th Ed.). New York: Mc GrawHill.
Lee, J., & Oh, S., Burnett, G. (2016). Organizational socialization of academic librarians in the united states. The Journal of Academic Librarianship, 1-8. Retrieved 2016, from http:// xdx.doi.org/10.1016/j.acalib.2016.04.011
Lopez-Nicolas, C., Merono-Cerdan, A. (2011). Strategic knowledge management, innovation and performance. Information Management, 31(3), 502 –509.
Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An investigation of the role of justice in turnover intention, job satisfaction and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 33-41.
Robins, A (2008). Organizational Behavior Management: Concepts, theories, and Usages, Translate: Mehdi Alvani, Cultural Researches, (17 th ed.) Tehran, 370-384.
Rogelberg, S. G. (2007). Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. London. Mew Dehly.
Taormina R. J. (2007). Interrelating leadership behaviors, Organizational socialization, and organizational Culture. University of Macau, China, leadership, Organization Development Journal, 29(1), 85-102.
Taormina, R. J. (2009). Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture. Journal of Managerial Psychology, 24(7), 650-676.
Taormina,R.(1994). The organizational Socialization Inventory. Organizational socialization, 2(3), 133-145.
Wang, Y., Lin, G., & Yang, Y. (2011). Organizational socialization and employee job performance: An examination on the role of the job satisfaction and organizational commitment. In Service Systems and Service Management (ICSSSM), 8th International Conference, 1-5.
Zachary P. Hart , Vernon D. Miller & John R. Johnson. (2003). Socialization, resocialization, and communication relationships in the context of an organizational change, Communication Studies, 54:4, 483-495, DOI: 10.1080/10510970309363305.
CAPTCHA Image