دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1398 
موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی

صفحه 5-23

10.22067/riis.v0i0.60594

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی