مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده از سبکهایی است که مدیران کتابخانه های دانشگاهی برای اداره تعارض میان کارکنان خود به کار می برند؛ همچنین همبستگی آن با جنسیت، رشته تحصیلی، عضوهیات علمی بودن، تمام وقت یا پاره وقت بودن مدیریت و میزان تجربه مدیر شناسائی شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی است و در آن با پرسش از مدیران به شناسائی رفتار آنها بر اساس گفته هایشان در رسیدگی به تعارض پرداخته شده است. داده ها با پرسشنامه ای گردآوری شده است که بر اساس مدل کنت توماس با سبک های اجبار، همکاری، سازش،اجتناب و گذشت تنظیم شده است. یافته ها نشان داد گرایش مدیران به ترتیب به سبک های همکاری، مصالحه، اجبار، و کمتر به سبک های گذشت و اجتناب است. یافته ها نشان داد جنسیت، رشته تحصیلی و هیات علمی بودن مدیران تاثیری در انتخاب سبک مدیریت تعارض ندارد؛ مدیران تمام وقت و مدیران با تجربه تر، از سبک اجتناب بیشتر استفاده می-کنند؛ همچنین مشخص شد مدیران مرد با تجربه تر، بیشتر از زنان با تجربه بالا از سبک اجبار استفاده می-کنند. قابل ذکر است که با توجه به بررسی های انجام شده، تا کنون در ادبیات کتابداری پژوهشی با موضوع مدیریت تعارض و سبکهای مورد استفاده مدیران انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، مسعود (1381). مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی). تهران: نشر ویرایش.
امیرکبیری، علیرضا (1385). رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی. تهران: نگاه دانش.
بزاز جزایری، احمد (1377). مهارتهای مدیریت تعارض. تدبیر، 86، 22-26.
حیدری، فرزانه (1382). بررسی میزان کاربست سبک های مذاکره در استراتژی های مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،1382).
دفت، ریچارد (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. (ترجمه علی پارساییان ومحمد اعرابی). (ج. 2). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
رابینز، استیفن پی. (1388). مبانی رفتار سازمانی. (ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
رضاییان، علی (1382). مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سمت.
سخایی قلعه رودخانی، ابوطالب (1377). بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستانهای گیلان از نظر مدیران. (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1377). بازیابی شده در 20 آذر،1388 از http://www.irandoc.ac.ir
صابری، زهرا (1375). بررسی نظرات مدیران دبیرستانهای نواحی پنجگانه اصفهان درباره نحوه برخورد مدیران با تعارض. (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، 1375).
کلانتری، محمد علی (1386). بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با ویژگیهای شخصیتی مدیران دانشگاه های شهر یزد. (پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، 1386).
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم (1388). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (باتاکید بر علوم تربیتی). (ویرایش پنجم). تهران:ارسباران.
Adomi, E. E., & Ozioma Anie, S. (2006). Conflict management in Nigerian university libraries. Library Management,  27(8). Retrieved September 5, 2009 from Emerald Database. doi: 10.1108/01435120610686098
Baron, R. A., & Greenberg, J. (1990). Behavior in organizations. (3th ed). Boston: Allyn & Bacon.
Hanson, E. M. (2003). Educational administration and organizational behavior. California: Allyn & Bacon.
Mullins, L. J. (1989). Management and organizational behavior. (2nd d). London: Pitman.
Reece, B. L. (1996). Effective human relations in organization. (6th. ed). Boston: Houghton Mifflin.
Robbins, S. P., & De Cenzo, D. A. (1998). Essential concept and applications fundamentals of management. New Jersey: Prentice Hall.
Slocum, J.W., & Hellriegel, Jr. (2007). Fundamentals of organizational behavior. South-Western: Thomson.
Stroh, L. K., North Craft, G. & Neale, M. A. (2002). Organizational Behavior: a Management Challenge. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
CAPTCHA Image