امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1388-1389 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده و تعداد 138 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم‌افزار آماری SPSS 16 استفاده شد. نتایج نشان داد که امکان پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز پایین تر از حد متوسط (36/19) است و پیاده‌سازی آن نیز بطور یکسان وجود ندارد. همچنین اختلاف مشاهده شده بین میانگین آزمودنی‌ها بر اساس عوامل جمعیت‌شناختی جنسیت، رشته‌ی تحصیلی، سابقه ی اشتغال، سطح تحصیلات، و نوع کار، و نوع کتابخانه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0P>)، اما در متغیر سطح تحصیلات در مولفه تسهیم و ارزیابی دانش، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P

کلیدواژه‌ها


آتشک، محمد، و ماه زاده، پریسا (1388). روش­شناسی فرایند مدل­های استقرار مدیریت دانش به منظور ارایه روشی تلفیقی. در مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم­کنش­ها (ص. 419-447)، 10-11 بهمن 1388، تهران، ایران. تهران: کتابدار.
ابزری، مهدی، و کرمانی­القریشی، محمدرضا (1384). امکان­سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور: مورد مطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، 17(3)، 121-138.
افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش: مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
تاونلی، چارلز تی. (1380). مدیریت دانش و کتابخانه ­های دانشگاهی. (ترجمه مهدی خادمیان). کتابداری و اطلاع­رسان، 4(3)، 99-120.
 حسین­زاده، اکبر (1389). مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه­های دانشگاه­های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ. (پایان­نامه کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، 1389).
خاتمیان فر، پریسا (1386). بررسی وضعیت، شیوه ها و عوامل موثر بر اشتراک دانش دانش در سازمان کتابخانه ها ، موزه­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. (پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، 1386).
داونپورت، توماس، و پروساک، لاری (1379). مدیریت دانش. (ترجمه محمد رحمان پاک­سرشت). تهران: ساپکو.
شاهقلیان، کیوان، و پاسلار، شهلا (1388). ارایه­ی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در پالایشگاه نفت بندرعباس. فصلنامه نفت و انرژی، 4(32)، 40-51.
عطاپور، هاشم (1388). بررسی و تحلیل عوامل موثر بر چرخه مدیریت دانش در کتابخانه­های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه­های مرکزی دانشگاههای تهران. در مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم­کنش­ها (ص. 25-41). 10-11 بهمن 1388، تهران، ایران. تهران: نشرکتابدار.
فایرستون، ژوزف، و مک الروی، مارک (1387). مباحث کلیدی در مدیریت دانش. (ترجمه احمد جعفرنژاد و خدیجه سفیری). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
لاریجانی، حجت­اله، و نوری­اصل، موسی (1388). امکان­سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی استان آذربایجان شرقی.  فصلنامه دانش شناسی، 2(5)،73-80.
مفیدی، همیلتون، و سنیمان، ردا (1385). کاربرد اینترانت بعنوان یک ابزار مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی. (ترجمه مریم صراف زاده). ارتباط علمی، 5(2)، 47-55. بازیابی شده در 24 مهر 1388 از http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2-268
واگان، لیون (1384). روشهای آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک، استفاده و تفسیر علم آمار. (ترجمه محمدرضا قانع وکیوان کوشا). تهران: چاپار.
CAPTCHA Image