بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی
بود. ( BSC) دولتی شهر اصفهان با استفاده از کارت امتیازی متوازن
روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه کتابدارانِ کتابخان ههای دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی اصفهان با تعداد 169 نفر بود که به روش نمون هگیری تصادفی طبق های متناسب با حجم، 118 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط اساتید 0 محاسبه شد. / کتابداری و مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 97 یافته ها: به نظر کتابداران نقش فاوا بر هر یک از وجوه کارت امتیازی متوازن، مشتمل بر فرآیندهای داخلی، رضایت کاربران، بهبود مالی، و رشد و یادگیری، بالاتر از حد متوسط است. تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب ویژگ یهای جمعیت شناختی نشان داد، بین نظر کتابداران بر حسب سمت، میزان تحصیل، و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما افراد دارای
مدرک کتابداری بیشتر از افراد فاقد مدرک کتابداری به نقش فاوا در بهبود عملکرد سازمانی کتابخانه های خود معتقدند. همچنین نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخانه های هریک از دانشگا ههای مورد مطالعه یکسان نبوده است. یافت ههای پژوهش نشان داد که بیشترین نقش فاوا مربوط به فرآیندهای داخلی و کمترین نقش مربوط به افزایش رشد و یادگیری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the role of ICT on improving organizational performance in academic libraries of state universities in city of Isfahan based on the balanced scorecard

نویسندگان [English]

  • ali ghotbi
  • ahmad shabani
  • saeed rajaipour
چکیده [English]

Purpose: This research aims at investigating the role of ICT on improving organizational performance in academic libraries of state universities in Isfahan based on the balanced scorecard.

Method: The research method is descriptive survey study. The population consists of all 169 librarians of the University of Isfahan, Isfahan technical university and Isfahan Medical Sciences university. the sample was estimated 118 persons using Random stratified sampling. To collect the data a researcher-made questionnaire was used. The face validity of questionnaire was approved by the expert teachers in library and information science and management and reliability coefficient was calculated 0/97 using Cronbach’s alpha.

Findings: Results showed that the role of ICT on every aspect of the balanced scorecard, including internal processes, user satisfaction, financial improvement, and growth and learning is above the average from librarians’ point of view. Based on the demographic characteristics, position, level of study and years of work, there was no significant difference between librarians’ viewpoints; but the people with the librarianship degree considered the role of ICT in improving organizational performance more than those librarians without a librarianship degree. The findings showed that ICT had the greatest role on internal processes and the lowest role on growth and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance assessment
  • information and communication technology (ICT)
  • balanced scorecard (BSC)
  • Academic libraries
  • Isfahan state universities
CAPTCHA Image