بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه های دانشگاه _های دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه آن مدیران وکتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1390- 1389 است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده و تعداد 111 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و به منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (در وضعیت موجود 87/0 و در وضعیت مطلوب 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کاربست شاخصه های رهبری خدمتگزار در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب کمتر و بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین در ویژگی جمعیت شناختی رشته تحصیلی، کارکنان متخصص کتابداری میزان مطلوبیت شاخصه های رهبری خدمتگزار را بیشتر از کارکنان غیر متخصص کتابداری بیان نمودند و در ویژگی جمعیت شناختی محل خدمت در هر دو وضعیت، تفاوت میانگین ها معناداربوده به نحوی که کارکنان کتابخانه های دانشگاه صنعتی اصفهان میزان موجود بودن این شاخصه ها را کمتر و مطلوبیت آن ها را بیشتر از کارکنان کتابخانه های دو دانشگاه دیگر برآورد نمودند، در دیگر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

A study of the amount of the application of Servant Leadership indices in the management of Isfahan state universities libraries

نویسندگان [English]

  • nahid soleymani
  • ahmed shabani
  • Saeed Rajaepoor
چکیده [English]

This research aims at investigating the amount of the application of servant leadership component in the libraries of Isfahan state universities. The research method is descriptive survey study and the study population consists of managers and librarians of Isfahan state universities in 2009-2010.The sample was estimated 111 by using Cochran's formula. The random stratified sampling method was used and to achieve the research objectives a researcher-made questionnaire was used. The face validity of the questionnaire was confirmed by experienced professors and using Cronbach’s Alpha the reliability of the questionnaire was estimated 0.87 percent for the existing situation and 0.81 for the ideal situation. The findings showed that the amount of application of the servant leadership components in the existing situation were lower than average and in the ideal situation were higher than average. The findings in demographic characteristics, course of study showed that those who had librarianship degree assessed the amount of application of the servant leadership components higher than staff that didn't have librarianship degree. The findings in demographic characteristics, course of study showed that those who had librarianship degree assessed the amount of application of the servant leadership components higher than staff that didn't have librarianship degree. In demographic characteristics, place of work in both situations the differences were significant and the staff of Isfahan industrial university assessed the amount of existence of this component less and its utility more than the staff of other universities and in other demographic characteristics no different significance was seen

CAPTCHA Image