دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل محتوای منابع آموزش زبان انگلیسی به کودکان براساس ویژگی‌های سنی مخاطب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22067/infosci.2023.82118.1156

زهرا بشری ترشیزی؛ ارسلان گلفام


آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی مطالعه دانش‌آموزان در استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22067/infosci.2024.68917.1014

حسن رضوی صدر؛ فرشته سپهر؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری


از دست‌رفت دانش: دلایل، پیامدها، اندازه‌گیری و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22067/infosci.2023.82347.1158

زهرا تهوری؛ سعیده ابراهیمی


بررسی تأثیر اعتماد بین فردی بر انتقال دانش ضمنی معلمان دوره متوسطه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22067/infosci.2024.84088.1176

علی بیرانوند؛ علی شجاعی فرد؛ سمیه زارعی؛ رویا ارجمند کرمانی