کلیدواژه‌ها = مقیاس
ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 83-104

10.22067/infosci.2021.24147.0

عبدالحسین فرج پهلو؛ منصور کوهی رستمی؛ کیومرث بشلیده؛ ندا پورخلیل


ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 113-132

10.22067/riis.v3i1.9586

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ ملیحه نیک کار