کلیدواژه‌ها = بازیابی اطلاعات
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 128-152

10.22067/infosci.2021.23584.0

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 30-49

10.22067/infosci.2021.23409.0

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی


رویکرد سیبرنتیکی به نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-24

10.22067/riis.v6i1.44614

رضیه اسماعیل پور؛ نظام الدین فقیه


ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 205-220

10.22067/riis.v5i1.24674

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی


کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 221-240

10.22067/riis.v4i1.19408

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی