1. تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 30-49

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.23409.0

چکیده
  مقدمه: در این مقاله قصد آن است تا فلسفه پراگماتیستی به‌ اختصار معرفی و رویکردی پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات توصیف و تحلیل شود. روش‌شناسی: این یک مقاله تحلیل مفهومی است که از نظریه فعالیت و مرور متون استفاده شده است تا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد تا فرد نیازمند به اطلاعات، بتواند نیاز اطلاعاتی خود را رفع نماید، تشریح شود. ...  بیشتر

2. هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها

شیوا یاری؛ علیرضا نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 297-320

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.23913.0

چکیده
  مقدمه : هیجان‌ها همان‌طور که هر فعالیت و رفتار انسانی در زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهند، در فرایند بازیابی اطلاعات نیز تأثیر و اهمیت ویژه‌ای دارند؛ مسئله‏ای که در حوزه بازیابی اطلاعات توجه اندکی به آن صورت گرفته است. از این‌رو، نوشتار حاضر درصدد است تا نقش و کاربرد هیجان و نظریه‏های هیجان را در بازیابی اطلاعات تشریح ...  بیشتر

3. رویکرد سیبرنتیکی به نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات

رضیه اسماعیل پور؛ نظام الدین فقیه

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v6i1.44614

چکیده
  هدف: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به‌عنوان نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات با استفاده از رویکرد سیبرنتیک و به‌کارگیری قوانین آن می‌توانند توسعه یابند. این مقاله به شرح و تفسیر مباحث سیبرتنیک، مثل پویایی نظام، کنترل و بازخورد در نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات می‌پردازد و ضرورت دید نظام‌مند و سیبرنتیکی به کتابخانه‌ها ...  بیشتر

4. بررسی مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگی‌های نگارشی زبان فارسی

یعقوب نوروزی؛ هدی هماوندی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 206-222

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i2.30756

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مشکلات جستجو و بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش برگزیده مبتنی بر ویژگی‌های نگارشی زبان فارسی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش از روش ارزیابی با مشاهده مستقیم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل سه موتور کاوش گوگل، یاهو و بینگ است. برای گردآوری داده‌ها، از سیاهه ...  بیشتر

5. ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.24674

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود ...  بیشتر

6. کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی

دوره 4، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 221-240

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v4i1.19408

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جست‌وجو به عنوان و نشانی اینترنتی توسط کارشناسان گروه‌های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان می‏پردازد. همچنین میزان حضور کلیدواژه‌های مورد جست‌وجو در عنوان و نشانی اینترنتی وب‌سایت‌های این گرو‌ه‌ها را مورد مقایسه قرار می‏دهد. روش: جامعه آماری ...  بیشتر

7. بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب

عاطفه شریف

دوره 2، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v2i1.9880

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دو موتور کاوش عمومی گوگل و یاهو از نظر پوشش کمی - زمانی نمایه سازی و توجه به پنج عنصر ابرداد های -نشانه عنوان زبان نشان هگذاری فرامتن، ابرنشان ههای کلیدواژه ها و توصیف زبان اچ تی ام ال، عناصر ابرداده ای عنوان، و موضوع از قالب ابرداد های دابلین کور - که بر بازنمون موضوعی صفح ههای وب متمرکزند، انجام ...  بیشتر