بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دو موتور کاوش عمومی گوگل و یاهو از نظر پوشش کمی - زمانی نمایه سازی و توجه به پنج عنصر ابرداد های -نشانه عنوان زبان نشان هگذاری فرامتن، ابرنشان ههای کلیدواژه ها و توصیف زبان اچ تی ام ال، عناصر ابرداده ای عنوان، و موضوع از قالب ابرداد های دابلین کور - که بر بازنمون موضوعی صفح ههای وب متمرکزند، انجام شد.
روش: با استفاده از روش تجربی، نشریه ای الکترونیکی با 93 صفح ه، که 84 صفحه آن مربوط به گرو ههای گواه و آزمو ناند، به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. این صفح هها در بازه زمانی نخست تحت دامنه فرعی منتشر شد. روند http://metadata.um.ac.ir و سپس در بازه زمانی دوم در دامنه فرعی http://metadata.irandoc.ac.ir نمایه سازی و معناداری تفاوت میان رتبه صفح ههای دو گروه با استفاده از آزمون ناپارامتری یو من ویتنی محاسبه گردید.
همچنین معناداری تغییر رتبه ها در دو بازه زمانی توسط آزمون آماری ویلکاکسون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد عنصر عنوان اچ تی ام ال در هر دو بازه زمانی اثربخش است. همچنین عنصر توصیف اچ تی ام ال در صورت منحصر به فرد بودن، در هر دو بازه زمانی عملکرد را بهبود بخشید. موتور کاوش گوگل نسبت به تکرار کلیدواژه در بخش سرآیند صفحه ها حساس است و آن را نوعی تقلب به شمار م یآورد. همچنین اندک تفاوت هایی در عملکرد موتور کاوش گوگل نسبت به حضور عناصر ابرداد های و تکرار آ نها، در طول زمان، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance changes of two popular search engines, Yahoo! and Google, in terms of indexing coverage and the effectiveness of Metadata elements

نویسنده [English]

  • Atefeh Sharif
چکیده [English]

Purpose: This paper aims to evaluate the performance of two public search ensiges, including Yahoo and Google in terms of their indexing coverage and the effectiveness of Metadata elements on web page ranking.

Method: The effectiveness of the five metadata elements including HTML title tag, HTML Keywords and Description meta-tags, Title and Subject Metadata Elements from Dublin Core, which focus on subject representation of the web pages, were examined using the experimental method. The 93 web pages were designed and submitted in two different time periods; first on http://metadata.irandoc.ac.ir and then on http://metadata.um.ac.ir. The process of indexing of both search engines was recorded. Unique and repeated keywords embedded as metadata elements were searched, and the significant differences between rankings of the two groups were examined by non-parametric U Mann-Whitney Test. The Wilcoxon test was also applied to evaluate the Performance stability.

Findings: Findings reveal the significant role of HTML Title tag and unique description Meta tags in web page visibility in both periods. Duplicate
keywords actually harmed rankings in Google Public search engine and this was stable during the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance changes
  • HTML Meta tags
  • Dublin Core Metadata
  • Information retrieval
  • Results ranking
  • Public search engines
  • Website visibility
CAPTCHA Image