کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاعاتی
شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 116-139

10.22067/infosci.2021.23937.0

شهرزاد غلامی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


نقش هدف‌های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 124-144

10.22067/riis.v9i1.62648

رکسانا کیهانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمدجواد هاشم زاده


مروری بر تأثیر فرهنگ به عنوان یک عامل بافتی بر رفتار اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 41-60

10.22067/riis.v6i2.34608

ژاله سلیمی فر؛ حمیدرضا جمالی مهموئی


رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، دی 1393، صفحه 30-49

10.22067/riis.v4i2.15069

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدحسین دیانی؛ محمدرضا آهنچیان