نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر رفتار اطلاعاتی آنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی است. 1389 ، تعداد 364 نفر به روش - روش: از 19965 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال تحصیلی 90 نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پاسخگویان سنجه نیاز به شناخت و پرسشنامه رفتار اطلاعاتی را تکمیل کردند.
یافته ها: یافتهها حاکی از تفاوت معنادار میزان نیاز به شناخت آزمودنیها بر حسب حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان بود. بین نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان رابطه معنادار مشاهده شد. رفتار اطلاعاتی دانشجویان برحسب سطح نیاز به شناخت آنان تفاوت معناداری داشت. نتیجه اینکه نیاز به شناخت بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need for Cognition and Its Effect on Students' Information Behavior

نویسندگان [English]

  • Heidar Mokhtari
  • Mohammadreza Davarpanah
چکیده [English]

Purpose:This survey aimed to investigate the effect of students' need for cognition (NFC) on their information behavior (IB) based on their demographic variables.
Method: Out of 19965 students enrolled in Ferdowsi University of Mashhad during the academic year of 2010-2011, 364 students were selected by using stratified random sampling method. They were asked to complete the "need for cognition scale" and the "information behavior questionnaire".

Findings: Findings showed that the subjects' NFC rates were significantly different based on their academic areas and levels. There was a significant relationship between the subjects' NFC and IB. The students' information behavior was significantly different based on their NFC levels. As a consequence, students' NFC has an effect on their IB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • information behavior
  • need for cognition
CAPTCHA Image