نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی تأثیر نیاز به شناخت دانشجویان بر رفتار اطلاعاتی آنان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی است. 1389 ، تعداد 364 نفر به روش - روش: از 19965 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال تحصیلی 90 نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پاسخگویان سنجه نیاز به شناخت و پرسشنامه رفتار اطلاعاتی را تکمیل کردند.
یافته ها: یافتهها حاکی از تفاوت معنادار میزان نیاز به شناخت آزمودنیها بر حسب حوزه تحصیلی و مقطع تحصیلی آنان بود. بین نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان رابطه معنادار مشاهده شد. رفتار اطلاعاتی دانشجویان برحسب سطح نیاز به شناخت آنان تفاوت معناداری داشت. نتیجه اینکه نیاز به شناخت بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


برکهارت، جوآنا ام.، مک­دونالد، مری سی.، و رادماخر، آندره جی. (1387). آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان. (مترجم علی­حسین قاسمی و حیدر مختاری). تهران: چاپار.
قناویزچی، محمدعلی و داورپناه، محمدرضا (1386). بررسی عوامل تسهیل­کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو.  کتابداری و اطلاع­رسانی، 40 (1)، 89-110.
CAPTCHA Image