دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، آذر 1402 
فراتحلیل اعتماد سازمانی و تسهیم دانش

صفحه 26-5

10.22067/infosci.2023.80467.1148

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


روش‌های یادگیری خودکار هستی‌نگاشت‌ها در حوزۀ مفاهیم قرآنی: مطالعۀ مروری دامنه‌ای

صفحه 49-27

10.22067/infosci.2023.83083.1169

علی میرعرب؛ مرتضی محمدی استانی؛ فائزه سادات طباطبایی امیری؛ سمیه دهقانی سانیج