اولویت‌بندی معماری مدیریت دانش خدمات ‌الکترونیک برای کسب‌وکار در کتابخانه‌های دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

10.22067/infosci.2024.82762.1167

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که موفقیت در پیاده‌سازی معماری مدیریت دانش در حوزه خدمات ‌الکترونیک برای کسب‌وکار در کتابخانه‌های دیجیتالی مستلزم ارزیابی مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتال است. این راهکار شامل ارزیابی مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتال و راه‌اندازی لینک کسب‌وکار الکترونیکی در کتابخانه‌های عمومی شهر تهران است.
روش‌شناسی: این پژوهش بر اساس هدف مطالعه کاربردی و توسعه‌ای است و بر اساس روش گردآوری داده‌ها مطالعه توصیفی از نوع پیمایش مقطعی است. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی ‌و کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیم ساختاریافته و در بخش کمی پرسش‌نامه نیز با اعتبار صوری و طیف لیکرت بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 33 نفر از کارشناسان مدیران کتابخانه دیجیتال است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که با 12 مصاحبه به توافق نظری رسیده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتال در سطح آغازین قرار دارد. شکاف بین سطح عملکرد و سطح مورد انتظار زیاد است. متغیرهایی از قبیل نیازمندی‌های خدمات ‌الکترونیک کسب‌وکار کتابخانه‌های دیجیتالی و زنجیره ارتباطی معماری مدیریت دانش در کتابخانه‌های دیجیتالی مورد نیاز است. در اصل یافته‌های پژوهش شامل موارد زیر است: سطح مدیریت دانش در کتابخانه دیجیتال: آغازین؛ شکاف بین عملکرد و انتظارات: زیاد؛ نیاز به بررسی بیشتر در سامانه کتابخانه دیجیتال: متغیرهای نیازمندی‌های خدمات ‌الکترونیک کسب‌وکار کتابخانه‌های دیجیتالی و زنجیره ارتباطی معماری مدیریت دانش.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش نیازمندی‌های کتابخانه‌های دیجیتال در قالب معماری مدیریت دانش برای کسب‌وکار الکترونیکی مطرح  و در این زمینه مدل کتابخانه‌های دیجیتالی را برای بهبود عملکرد این خدمات بیان شده است؛ که می‌توان به‌عنوان راه‌گشایی برای پیشبرد اهداف این کتابخانه و کسب‌وکار الکترونیکی و کارآفرینی در دنیا مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Amini, M., & Bozorgasl, Z. (2023). A Game Theory Method to Cyber-Threat Information Sharing in Cloud Computing Technology. International Journal of Computer Science and Engineering Research, 11(4-2023).[In Persian], : https://ssrn.com/abstract=4370033
Deepu, T., & Ravi, V. (2023). A review of literature on implementation and operational dimensions of supply chain digitalization: Framework development and future research directions. International Journal of Information Management Data Insights, 3(1), 100156. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2023.100156 · 
Dehvari, B., Riyahinia, N., & Mahmoudi, H. (2023). Presentation and Evaluation of Indigenous Knowledge Management Model in Makran Area. Sciences and Techniques of Information Management, 9(1), 381-414.  10.22091/STIM.2020.5186.1370
Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Grover, P., Abbas, R., Andreini, D., Abumoghli, I., Barlette, Y., & Bunker, D. (2022). Climate change and COP26: Are digital technologies and information management part of the problem or the solution? An editorial reflection and call to action. International Journal of Information Management, 63, 102456. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102456
El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H., & Vinther, A. L. (2020). How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership. In Strategic information management (pp. 174-201). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429286797-8/lego-built-foundations-enterprise-capabilities-digital-leadership-omar-el-sawy-pernille-kr%C3%A6mmergaard-henrik-amsinck-anders-lerbech-vinther
Golestanikhah, Z., Tajafari, M., & Nowkarizi, M. (2022). Identification and Prioritization of Intrapreneurship Barriers in the Libraries of Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences. Library and Information Science Research, 12(2), 121-143.
Gupta, S., Tuunanen, T., Kar, A. K., & Modgil, S. (2023). Managing digital knowledge for ensuring business efficiency and continuity. Journal of Knowledge Management, 27(2), 245-263.[InPersian],  10.22067/INFOSCI.2022.74742.1087
Laihonen, H., & Kokko, P. (2023). Knowledge management and hybridity of institutional logics in public sector. Knowledge management research & practice, 21(1), 14-28. /doi/abs/10.1080/14778238.2020.1788429
Moscoso-Zea, O., Castro, J., Paredes-Gualtor, J., & Luján-Mora, S. (2019). A hybrid infrastructure of enterprise architecture and business intelligence & analytics for knowledge management in education. IEEE access, 7, 38778-38788.  https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2906343
Schütte, R., & Wulfert, T. (2022). Digital platforms and trading companies: the evolution of traditional business ecosystems into integrated digital business ecosystems. In Handbook on Digital Business Ecosystems (pp. 212-231). Edward Elgar Publishing
Sebastian, I., Ross, J., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K., & Fonstad, N. (2017). How big old companies navigate digital transformation. MIS quarterly executive, 16(3), 197-213.
 https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429286797-6/big-old-companies-navigate-digital-transformation-ina-sebastian-jeanne-ross-cynthia-beath-martin-mocker-kate-moloney-nils-fonstad
Skopik, F., Settanni, G., & Fiedler, R. (2016). A problem shared is a problem halved: A survey on the dimensions of collective cyber defense through security information sharing. Computers & Security, 60, 154-176. http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2016.04.003
Tan, C. L., Tei, Z., Yeo, S. F., Lai, K.-H., Kumar, A., & Chung, L. (2023). Nexus among blockchain visibility, supply chain integration and supply chain performance in the digital transformation era. Industrial Management & Data Systems, 123(1), 229-252. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2021-0784
CAPTCHA Image