تأثیر عوامل فردی و سازمانی با نگرش و قصد اشتراک دانش و نقش آن‌ها در ارتباطات علمی: مطالعه موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22067/infosci.2022.71912.1057

چکیده

مقدمه: اشتراک دانش و ارتباطات علمی در خلأ اتفاق نمی‌افتد. به نظر می‌رسد اشتراک دانش و ارتباطات علمی تحت تأثیر عوامل فردی و سازمانی قرار دارند که نقش مهمی در بقای دانشگاه دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی با نگرش و قصد به اشتراک دانش و نقش آن‌ها در ارتباطات علمی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های غرب کشور و ارائه مدل با استفاده از معادلات ساختاری است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی ـ تحلیلی بود. حجم نمونه برابر با 270 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه، از آزمون کرونباخ استفاده شد. نتایج این آزمون با 41 سؤال، مقدار 745/0 به ‌دست آمد که از پایایی مناسبی برخوردار بود. برای تحلیل داده‌ها از آماره توصیفی، رگرسیون چندگانه و مدل‌یابی معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه 23 و آموس استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد متغیر اعتماد از طریق نگرش به اشتراک دانش و متغیر هنجار ذهنی از طریق قصد اشتراک دانش بر ارتباطات علمی اثر گذاشتند. متغیر فرهنگ‌سازمانی و نظام پاداش از طریق نگرش به اشتراک دانش و فرهنگ‌سازمانی فقط از طریق قصد اشتراک دانش بر ارتباطات علمی اثر گذاشتند. متغیر هنجارهای ذهنی علاوه بر اینکه به‌صورت غیرمستقیم بر ارتباطات علمی اثر گذاشت به‌طور مستقیم نیز بر ارتباطات علمی دارای تأثیر بود. همچنین یافته‌ها نشان داد بیشترین اثر رگرسیونی مربوط به متغیر اعتماد (394/0) بر روی نگرش به اشتراک دانش بود. از طرفی، نگرش به اشتراک دانش (114/0) کمترین اثر رگرسیونی بر ارتباطات علمی داشت.
نتیجه: به‌طور کلی نتایج پژوهش نشان داد اعتماد، فرهنگ‌سازمانی و نظام پاداش با میانجی‌گری نگرش به اشتراک دانش و قصد اشتراک دانش بر ارتباطات علمی تأثیر دارند. همچنین این عوامل عناصری مهمی در تعیین شیوه‌های اشتراک دانش در آموزش عالی هستند. بنابراین نقش این عوامل در توسعه ارتباطات علمی با حفظ نقش واسطه‌ای اشتراک‌ دانش انکارناپذیر است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Individual and Organizational Factors with the Attitude and Intention to Share Knowledge and Their Role in Scholarly Communication: A Case Study of Faculty Members in Western Iran Universities

نویسنده [English]

 • Farshad Parhamnia
Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledg, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Knowledge sharing and scholarly communications do not happen in a vacuum. It appears that knowledge sharing and scholarly communication are influenced by individual and organizational factors, which play an important role in the survival of the university. The present study analyzes major factors such as trust, mental norms, organizational culture, and reward system on the attitude and intention of knowledge sharing and on scholarly communication. The researcher investigated how these factors can affect scholarly communication widely by using the mediating role of knowledge sharing. The review of previous studies indicates that the effect of some individual and organizational factors on scholarly communication has been of limited interest to researchers. In addition, no study was found in Iran regarding the mediating role of knowledge sharing on scholarly communication. Furthermore, few studies have been conducted outside of Iran regarding knowledge sharing and scholarly communication. Considering, the importance of individual and organizational factors and the important role that these two variables have in knowledge sharing (attitude and intention to share knowledge), and scholarly communication, this research aims to display the importance of some individual and organizational factors among universities in the west of the country with this approach, the aim of the present study is to investigate the effect of individual and organizational factors on the attitude and intention to share knowledge and its role in scholarly communication among faculty members of universities in the west of the country.
Methodology: The research method adopted in the study was survey-analytical. The statistical population of the study who were recruited based on simple random sampling method were faculty members of the western universities (in the provinces Kermanshah, Ilam, and Kurdistan) including 270 faculty members. The data collection tool was a questionnaire. In order to ensure the content validity of the study, five experts were asked to pass their judgments on the draft. Cronbach's test was used to determine the reliability of the questionnaire. The results of Cronbach's test showed that the trust component (.75), subjective norms (.84), organizational culture (.80), reward system (.74), knowledge sharing attitude (.91), knowledge sharing intention (.73) and scholarly communication (.87) and a total of 41 questions equal to.74 were obtained, which indicated the appropriate reliability of the scale. According to the quantitative approach in this research, data analysis was done using descriptive statistics (frequency, frequency percentage, skewness, and kurtosis) and inferential statistics, multiple regression test, and structural equation modeling using SPSS and Amos software
Findings: The research findings showed that the variable of trust through the attitude of knowledge sharing and the mental variable through the intention to share knowledge affected scholarly communication. The variables of organizational culture and reward system affected scholarly communication only through the attitude of knowledge sharing, and organizational culture only through the intention of knowledge sharing. The variable of mental norms, not only indirectly affected scholarly communication, directly affected scholarly communication. Also, the findings showed that the greatest regression effect related to the trust variable (.394) was on the knowledge sharing attitude. Furthermore, knowledge sharing attitude (.114) had the least regression effect on scholarly communication. The results of structural equations showed that although the CMIN/DF index and RMSEA (Root mean square error of approximation) were not satisfactory, but the other model fit indices, including absolute fit indices, comparative fit indices, and parsimonious fit indices, had a favorable and acceptable status, which shows that the presented model has relatively acceptable.
Conclusion: In general, the results of the research showed that trust, organizational culture, and reward system have an effect on scholarly communication through the mediation of knowledge sharing attitude and knowledge sharing intention. Furthermore, these factors are important elements that determine Knowledge sharing behaviors in higher education. Therefore, the role of these factors in the development of scholarly communication by maintaining the mediating role of knowledge sharing is undeniable, and this can be justified considering that most of the activities of academic staff are individual-oriented and organization-oriented. According to the findings, it is suggested that universities provide an environment that facilitates the knowledge sharing process in order to strengthen the scholarly communication of faculty members. It is also necessary for universities to focus more on people's trust and mental norms in order to create trust, collective cooperation, and social interactions between faculty members in the university. This will have an important effect on scientific development and scientific production.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trust
 • Mental norms
 • Organizational culture
 • Reward system
 • Knowledge sharing attitude
 • Knowledge sharing intention
 • Scholarly communication
 • Faculty member
Abili, K., NarenjiSani, F., & Rashidi, M. M. (2011). The role of factors affecting organizational knowledge sharing in the Institute of International Energy Studies. Strategic studies in the oil and energy industry, 2(7), 31-54 [In Persian].
Akhavan, P., & Hosseini Sarkhosh, S. M. (2015). Examining the effects of motivational and organizational determinants on knowledge-sharing behavior (Case study in an industrial research and development center) Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(4), 1051-1084. doi:10.35050/jipm010.2015.019 [In Persian].
Albulescu, I., Albulescu, M., & Sciences, B. (2014). The University in the community. The university's contribution to local and regional development by providing educational services for adults. Procedia-Social, 142, 5-11.
Allameh, S. M., Askary, N., & Khazaei Pool, J. (2016). Investigating the Effect of Organizational Culture on Organizational Performance: Emphasizing the Role of Knowledge Sharing and Organizational Agility with Balanced Score Card Approach Organizational Culture Management, 14(2), 453-474. doi:10.22059/jomc.2016.57625 [In Persian].
Areekkuzhiyil, S. (2016). Organizational Culture as Determinant of Knowledge Sharing Practices of Teachers Working in Higher Education Sector. Online Submission, 1(26), 24-30.
Bălău, N., & Utz, S. (2017). Information sharing as strategic behaviour: the role of information display, social motivation and time pressure. Behaviour information technology, 36(6), 589-605.
Bello, O., & Oyekunle, R. A. (2014). Attitude, perceptions and motivation towards knowledge sharing: Views from universities in Kwara State, Nigeria. African Journal of Library, Archives Information Science, 24(2), 123.
Biranvand, A., Shaabani, A., & Mohammadi Ostani, M. (2017). Investigating factors affecting knowledge-sharing librarians and introducing a model for predicting their behavior (Case study: Fars Province’s public libraries) Journal of Studies in Library and Information Science, 9(19), 39-60. doi:10.22055/slis.2017.11644 [In Persian].
Bock, G., & Kim, Y.-G. (2002). Breaking the myths of rewards: An exploratory study of attitudes about knowledge sharing. J Information Resources Management Journal, 15(2), 14-21. doi:10.4018/irmj.2002040102
Bock, G., Zmud, R., Kim, Y.-G., & Lee, J.-N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS quarterly, 87-111.
Chennamaneni, A. (2006). Determinants of knowledge sharing behaviors: Developing and testing an integrated theoretical model: The University of Texas at Arlington.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA, USA: Harvard Business Press.
De Beer, J. (2005). Open access scholarly communication in South Africa: a role of national policy in the national system of innovation. Unpublished MPhil thesis, University of Stellenbosch.
Ekore, J. O. (2014). Impact of key organizational factors on knowledge transfer success in multi-national enterprises. Management-Journal of Contemporary Management Issues, 19(2), 3-18.
Elahi, S., Sorani, A., & Rajabzadeh, A. (2019). The Status of Employees’ Motivation & Knowledge Sharing Before and After Implementation of Knowledge Management Business Intelligence Management Studies, 7(28), 33-66. doi:10.22054/ims.2019.10229 [In Persian].
Esmaell Panah, F., & Khayat Mogadam, S. (2013). Surveying the current status of knowledge sharing among faculty members of universities (case study: Islamic Azad University, Mashhad branch). The Journal of Productivity Management, 7(3 (26)), 43-68 [In Persian].
Fadaie, G., Naghshineh, N., & Andayesh, S. (2018). Examining relationship between organizational culture and knowledge management in University of Tehran Journal of Studies in Library and Information Science, 10(24), 103-128. doi:10.22055/slis.2017.12787 [In Persian].
Galyani-Moghaddam, G., Samiei, M., & Kamali-Sarvestani, M. (2018). The role of social media in the scientific communication of faculty members at Allameh Tabatabai University New Media Studies, 4(15), 322-351. doi:10.22054/nms.2018.27860.371 [In Persian].
Ghabban, F., Selamat, A., & Ibrahim, R. (2018). New model for encouraging academic staff in Saudi universities to use IT for knowledge sharing to improve scholarly publication performance. Technology in Society, 55, 92-99. doi:10.1016/j.techsoc.2018.07.001
Helmstädter, E. (2003). The institutional economics of knowledge sharing: basic issues, Chapters 2, in: Ernst Helmstädter (ed.), The Economics of Knowledge Sharing, chapter 2. In (pp. 11-38): Edward Elgar Publishing.
Hosseini Seno, S. A., & Mazaheri, E. (2018). The Effect of privacy, security and perceived trust on the behavior of information sharing in mobile social networks: the moderator role of gender variable  Iranian Journal of Information Processing and Management, 34(1), 245-274 [In Persian].
Jafarzadeh, z. (2015). The Analysis of Individual Factors on Knowledge Sharing Behavior of library and Information Science Faculties  Library and Information Science Research, 5(2), 40-61 [In Persian].
Javaid, J., Soroya, S., & Mahmood, K. (2020). Impact of personal and organizational factors on knowledge sharing attitude of university teachers in Pakistan. The Electronic Library, 38(2), 317-336 doi:10.1108/EL-05-2019-0121
Kafashan, M., Kamalzadeh, S., Naji, A., & Rajabi, M. (2016). Preconditions and consequences of knowledge sharing intention among graduate students of Shiraz University of Medical Sciences Library and Information Sciences, 19(3), 73-97 [In Persian].
Keikha, F. (2018). Interpersonal Trust Factors Affecting Members’ Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities  Iranian Journal of Information Processing and Management, 34(1), 275-300. doi:10.35050/jipm010.2018.010
Kim, S., & Ju, B. (2008). An analysis of faculty perceptions: Attitudes toward knowledge sharing and collaboration in an academic institution. Library & Information Science Research, 30(4), 282-290. doi:10.1016/j.lisr.2008.04.003
Kouchaki, M., Ghaumi, A. A., & Hasan Moradi, N. (2012). The determine of the relationship organizational culture (Quinn Model) and feasibility of implementation of knowledge management in Iranian Gas Transmission Corporation. Journal of Career & Organizational Counseling, 4(12), 101-124 [In Persian].
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational psychological measurement, 30(3), 607-610.
Levallet, N., & Chan, Y. E. (2019). Organizational knowledge retention and knowledge loss. Journal of knowledge management, 23(1), 176-199.
Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of manpower, 28(3/4), 315-332. doi:10.1108/01437720710755272
Mahmoudi, H., Fatahi, R., Nokarizi, M., & Dayani, M. H. (2017). The effect of social-cognitive factors on knowledge sharing behavior in the academic society Library and Information Sciences, 20(2), 76-107 [In Persian].
Marga, A. (2005). University reform today. Romania: Cluj University Press.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation: Sage publications.
Mirzazadeh, Z. S., Keshtidar, M., & bazmara, a. (2019). Study of the role of individual factors & information technology on knowledge sharing of Khorasan Razavi physical education teachers Sport Management and Development, 8(4), 158-174. doi:0.22124/JSMD.1970.3441[In Persian].
Mohajan, H. (2016). Knowledge is an essential element at present world. International Journal of Publication and Social Studies, 1(1), 31-53. doi:10.18488/journal.135/2016.1.1/135.1.31.53
Nasimi, M. H., Nasimi, S., & Kasmaei, M. S. (2013). Knowledge Management and Competitive Advantage for Organizations (Vol. 2): American University.
Nemati-Anaraki, L., & Nooshinfard, F. (2015). Organizational culture and knowledge sharing among the faculty members of medical science universities and research centers Librarianship and Information Organization Studies, 25(4), 129-143.  [In Persian]. .
Nemati-Anaraki, L., Nooshinfard, F., Babalhavaeji, F., & Abazari, Z. (2013). Individual factors of knowledge sharing among faculty members of universities and research centers  Health Information Management, 10(5), 714-725 [In Persian]. .
Nouri Koohani, M., & Nadi, M. A. (2019). Examining the Structural Relationship between Intrinsic and Extrinsic Motivation, Attitudes toward Knowledge Sharing, Perceived Behavioral Control, Subjective Norms, Intentions of Knowledge Sharing and Knowledge Sharing Behavior. Journal of Educational and Scholastic Studies, 8(1), 127-154 [In Persian].
Obeidat, B. Y., Al-Suradi, M. M., Masa’deh, R. e., & Tarhini, A. (2016). The impact of knowledge management on innovation: an empirical study on Jordanian consultancy firms. Management Research Review, 39(10), 1214-1238. doi:10.1108/MRR-09-2015-0214
Parhamnia, F., Nooshinfard, F., Hariri, N., & Mohamad-Esmaiel, S. (2017 a). The Structural Factors Affecting the Scholarly Communication and Scientfic Products in Iran’s Universities  Library and Information Science Research, 7(1), 48-72. doi:10.22067/riis.v7i1.54796 [In Persian].
Parhamnia, F., Noushinfard, F., Hariri, N., & Mohammad Smaeil, S. (2017 b). The Effect of behavioral factors on scholarly communication: A multiple regression analysis  Librarianship and Information Organization Studies, 28(2), 85-106. [In Persian].
Rahimi, M. (2007). Investigating the status of cooperation in the production of scientific works and the factors affecting it among the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad [In Persian].
Sadiq Sohail, M., & Daud, S. (2009). Knowledge sharing in higher education institutions: Perspectives from Malaysia. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 39(2), 125-142. doi:10.1108/03055720910988841
Sohrabi, Z., Behbouyeh Jozam, F., Rafinejad, J., Biglarian, A., & Tehrani, H. (2017). Relationship between organizational culture and knowledge management from the perspective of faculty members. Future of Medical Education Journal, 7(4), 47-52. . doi:10.22038/FMEJ.2018.26980.1175
Świgoń, M. (2017). Knowledge sharing practices in informal scholarly communication amongst academics in Poland. Malaysian Journal of Library Information Science, 22(2), 101-115.
Tavakoli, Malekian, N., & Noorbakhsh, M. (2012). Determinants of willingness to knowledge sharing and behavior of knowledge sharing. Journal of Human Resources Studies, 2(6), 105-118 [In Persian].
White, E., & King, L. (2020). Conceptual framework for scholarly communication guidance by the academic library: The case of Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Journal of Librarianship Information Science, 52(4), 1137-1151.
Yu, T.-K., Lu, L.-C., & Liu, T.-F. (2010). Exploring factors that influence knowledge sharing behavior via weblogs. Computers in human behavior, 26(1), 32-41. doi: 10.1016/j.chb.2009.08.002
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 خرداد 1402