بهبود بهره‌‌وری مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی: نظریه داده‌‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22067/infosci.2023.73025.1066

چکیده

مقدمه: بهره‌‌وری نگرشی اقتصادی، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که سازمان‌‌ها در دنیای رقابتی کنونی، هوشمندانه تلاش می‌‌کنند تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه در زمان کم از فعالیت‌‌های خود به دست آورند. کتابخانه‌‌های دانشگاهی ازجمله سازمان‌‌های فعال در بخش عمومی هستند که با کاربست مدیریت دانش می‌توانند اثربخشی و کارایی بهتری داشته باشند. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل بهبود بهره‌‌وری در کتابخانه‌‌های دانشگاهی به‌‌عنوان نقشه‌راه انجام شد.
روش‌‌‌‌شناسی: پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه داده‌بنیاد است. ابزار جمع‌آوری داده‌های کیفی مصاحبه و روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند با رویکرد نظری برحسب تخصص‌‌ و مهارت خبرگان بود. در پژوهش حاضر 16 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، مدیریت و فناوری اطلاعات به مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته پاسخ دادند. معیار تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی مبتنی بر طرح سامانمند نظریه داده‌بنیاد بود. متن مصاحبه‌ها پس از پیاده‌سازی در سه مرحله و به‌روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در بررسی مقوله‌ها 281 کد شناسایی شد. سپس کدگذاری محوری بر اساس الگوی پارادایمی صورت گرفت. بهبود بهره‌‌وری مدیریت دانش به‌عنوان مقوله محوری انتخاب شد. در کدگذاری انتخابی 71 کد محوری و درنهایت 17 کد انتخابی استخراج شد.
نتیجه‌‌: در پژوهش حاضر مدل مفهومی بهبود بهره‌‌وری برای کتابخانه‌‌های دانشگاهی ترسیم شد. در این مدل فرایندی، عوامل و شرایط مؤثر ازجمله شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها شناسایی گردید. مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان نقشه‌ای برای رسیدن به هدف بهبود بهره‌‌وری مدیریت دانش در کتابخانه‌‌های دانشگاهی مورداستفاده قرار گیرد و از طریق سنجش و ارزیابی، نقاط قوت‌وضعف را تجزیه‌وتحلیل و در راستای بهبودی گام بردارند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving Knowledge Management Productivity in Academic Libraries: A Grounded Theory

نویسنده [English]

  • Asgar Akbari
Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Productivity is an important topic in knowledge management that plays an effective role in improving the optimal use of resources, services and employees. With knowledge management, economic, technical and cultural attitudes towards production and organizations in a competitive world, they are intelligently trying to get the best results with the least cost and time from their activities. In the meantime, university libraries, as "knowledge portals" and organizations active in the public sector are bound to improve the efficiency of financial resources, maintain information resources and knowledge forces and improve the efficiency of knowledge management is considered a necessity for libraries to maintain efficiency. Therefore, the present study was conducted to provide a model for improving productivity in academic libraries as a roadmap for their future.
Methodology: The current research is based on the fundamental goal and qualitative nature and is a part of exploratory research that was carried out with the "grounded theory" approach. The statistical population of the research includes 16 experts and faculty members of universities in the fields of management, knowledge and information science, and information technology. The interviewees were selected based on having sufficient history and experience and being interested in the research subject and they were selected according to their expertise and skills using the purposeful sampling method. Research data was collected using a semi-structured interview method with a systematic approach and using open questions. After each interview, to increase accuracy, the interviews were reviewed so that if there was any ambiguity in the understanding of the stated content, it could be corrected with the opinion of the interviewee. After performing the initial steps of analysis, to ensure the correctness of the interpretation, the content and their interpretation were again presented to the participants so that the content can be edited by the interviewees if needed. In the end, the data validity and reliability method with four criteria of credibility, transferability, dependability and confirmability of Lincoln and Guba was used to measure the reliability of the results. To analyze the data, a three-stage design of open, central and selective coding was used.
Findings: In examining the categories, during the coding process of 281 open codes from the data obtained from the research interviews, 71 subcategories were coded and extracted. Then, axial coding was done based on the paradigm model. At this stage, the codes that had similar concepts were gathered in the form of a family under one concept. Finally, by using the selective coding of the conceptual model in the form of a paradigmatic model of the categories were outlined as: a) causal conditions; communication channels, management factors, organizational factors, individual factors, technical factors, b) the main phenomenon; Improving the productivity of knowledge management, c) Intervening conditions; external factors and internal factors, d) background conditions; motivational factors and internal organizational factors, e) strategies; Designing a creative and efficient system, designing an information economy system, designing an integrated content management system and designing an efficient system for supporting academic staff, f) consequences; Rapid sharing of knowledge, cost reduction, accessibility of resources, improvement of the work of knowledge workers and tangible income generation from knowledge
Conclusion: The drawing model showed that the extracted pattern of the research can be used as a road map to achieve the goal of improving the efficiency of knowledge management in university libraries, especially in the economic recession when libraries are in the purgatory of services; on the one hand, libraries are obliged to distribute information fairly and on the other hand, the staggering costs and the lack of facilities have reduced the ability to provide appropriate services. Therefore, it seems that the creative economy strategy, which is based on art, culture and sciences can lead to the information economy. Libraries earn money through digital information and services, production, distribution, marketing, pricing, sales, storage, and processing of information compensate for part of the costs. Of course, it should be noted that the creation of knowledge management infrastructure for the development of new technology equipment and digital communication requires cost and investment. As a result, it is expected that library services will be effective and efficient against the costs it creates. Therefore, it seems that paying attention to the creative system, information economy, integrated content management system and the use of creative forces can be effective in improving productivity. Of course, on the condition that the evaluation of the effective factors of productivity, the examination of strengths and weaknesses, the use of creative methods, and scientific thinking in removing obstacles to improving productivity should not be forgotten.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Productivity Improvement
  • Academic libraries
  • Grounded theory
Aghajani, M., & Ghorbani Ranjbari, F. (2011). knowledge-oriented economy National Conference on Information Technology and Economic Jihad, Kazeroon. https://civilica.com/doc/141866/ [In Persian].
Ahmadi, A. A., & Salehi, A. (2021). knowledge management. Payam Noor University. [In Persian].
Akbari, A., Nooshinfard, F., & Hariri, N. (2018). Identifying and prioritizing the barriers to knowledge flow in university libraries based on the maturity model of knowledge management belonged to the American Productivity and Quality Center. Library and Information Science Research, 8(2), 129-146. https://doi.org/DOI:10.22067/riis.v0i0.69899 [In Persian].
Alavinamvar, M., Talabi, B., & Maleki, S. (2021). Grounded theory a new approach to evaluating the productivity of educational organizations Case study: Islamic Azad University of East Azerbaijan Province. Sociological studies, 14(50), 123-141. https://dx.doi.org/10.30495/jss.2021.1922107.1298 [In Persian].
Carneiro, A. (2001). The role of intelligent resources in knowledge management. Journal of knowledge management. https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-165-fa.pdf [In Persian].
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896
Cvitanovic, C., Hobday, A., van Kerkhoff, L., & Marshall, N. (2015). Overcoming barriers to knowledge exchange for adaptive resource management; the perspectives of Australian marine scientists. Marine policy, 52, 38-44. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X14002887
Danayee Fard, H., & Emami, A. (2007). Qualitative research strategies: A reflection on data foundation theorizing. Quarterly Journal of Management Thought, 1(2), 69-97 [In Persian].
haghighattalab, M. (2014). Identifying and extracting barriers to knowledge flow based on the levels of the organization's knowledge management maturity model Salami Azad University]. Qazvin branch [In Persian].
Hales, F., & Humphrey, J. (1997). Improving productivity and its benefits (H. Danesh & S. L. Shurini, Trans.). Firuzeh [In Persian].
Hariri, N., & Etemadi, S. (2014). The Effect of Job Rotation on Productivity of the Staff of National Library and Archives of Iran (NLAI). Librarianship and Information Organization Studies, 26(4), 75-90. http://ensani.ir/file/download/article/20160910120611-9556-201.pdf [In Persian].
hozoori, m. j., shokohi, y., & mosavi, m. (2022). Designing and explaining the model for improving the productivity of human resources in the public sector. Human Resource Management, 9(1), 129-158. https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=586469 [In Persian].
Khudabandeh, N., Mohammadi, N., Droodi, H., & Mansouri, A. (2018). Human resource agility modeling based on basic data theorizing approach (case study). Educational Leadership and Management Quarterly, 12(3), 87-108. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1570592 [In Persian].
Lin, C., Wu, J.-C., & Yen, D. C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages. Information & management, 49(1), 10-23. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.im.2011.11.001
Mayowa-Adebara, O. (2018). The influence of leadership style, organizational justice and human capital development on employee commitment in university libraries in south-west, Nigeria. Library Philosophy & Practice. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1976
Mohammad esmaeil, S., & Rouhani, S. (2015). The role of self-efficacy in the performance of librarians in the central libraries of universities under the Ministry of Science, Research and Technology located in Tehran. . Library and Information Quarterly, 17(3), 5-24. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_42296.html [In Persian].
Mohammadi, A. (2018). Cultural factors affecting employee productivity The first international conference of social sciences, educational humanities and psychology, Tehran. https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=91378 [In Persian].
Monavarian, A., Fazli, F., & Mesbahi, J. (2015). Identification and Classification of Driving and Preventive Factors of Knowledge Sharing in a Public Organization. Management and Development Process, 27(4), 25-46 [In Persian].
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2007). The knowledge-creating company. Harvard business review, 85(7/8), 162. https://hbr.org/2007/07/the-knowledge-creating-company
Papcunová, V., Urbaníková, M., & Dvorák, M. (2017). Public libraries as part of the creative economy. Proceedings from 6th Central European Conference in Regional Science: Engines of Urban and Regional Development,
Patil, S. K., & Kant, R. (2014). Ranking the barriers of knowledge management adoption in supply chain using fuzzy AHP method. International Journal of Business Innovation and Research, 8(1), 52-75. https://www.inderscienceonline.com/doi/epdf/10.1504/IJBIR.2014.058047
Rajabali Beyglu, R. (2014). Competitive advantage and its role in the economy of libraries and information centers. Library and Information Quarterly, 1, 15-57. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_47863.html [In Persian].
Rajabi, M., Hassani, M., & Mohajeran, B. (2016). Investigating the Role of Human Resource Development Activities on Employee Innovation by Testing the Mediating Role of Knowledge Management and Organizational Learning. Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 6(3), 151-178. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=278993 [In Persian].
Shabani, A., Mohammadi Ostani, M., Forougozar, H., & Daryoush, A. (2015). Identification and Ranking of Factors affecting Knowledge Management on Librarians' Productivity. Health Information Management, 11(7), 963-973 [In Persian].
Shafee, S., Moradi, M., & Ahmadi, H. (2019). Evaluation of Knowledge Management Maturity Level Based on APO Framework (Case Study: Central Libraries and Faculties of Razi University). Librarianship and Information Organization Studies, 29(4), 143-155. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=514507 [In Persian].
Wannarak, J., & Sartsara, S. (2020). Factors affecting knowledge management efficiency of local leaders in central region of thailand. International Journal of Arts & Sciences, 13(1), 105-113. http://universitypublications.net/ijas/1301/html/K9D471.xml
Xu, J., & Quaddus, M. (2012). Examining a model of knowledge management systems adoption and diffusion: A Partial Least Square approach. Knowledge-Based Systems, 27, 18-28. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.knosys.2011.10.003
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1402