کلیدواژه‌ها = سازماندهی اطلاعات
مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 23-39

10.22067/infosci.2021.24128.0

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ حسین کارشناس