کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش شناسی
شناسایی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر براطلافرینی در ایران، همراه با ارائه الگوی نظری

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 27-45

10.22067/riis.v0i0.69978

بهروز بیات؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم