نویسنده = مریم سلامی
مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 357-379

10.22067/infosci.2021.67768.1001

سیده الهام هاشمی بنجار؛ ثریا ضیایی؛ مریم سلامی