نویسنده = معصومه کربلا آقایی کامران
شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 116-139

10.22067/infosci.2021.23937.0

شهرزاد غلامی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران