نویسنده = عاطفه زارعی
کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 221-240

10.22067/riis.v4i1.19408

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی