کلیدواژه‌ها = موتورهای کاوش
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 128-152

10.22067/infosci.2021.23584.0

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 221-240

10.22067/riis.v4i1.19408

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی