بررسی کاربرد روش "جزیره داده‌ها" در تولید پیشینه‌های فراداده‌ای با قابلیت نمایه پذیری و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر در محیط موتورهای کاوش وب: بهبود دسترسی به اشیای محتوایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف تبیین کاربرد روش جزیره داده‌ها در تولید پیشینه‌های فراداده‌ای مبتنی بر طرح‌های فراداده‌ای هسته دوبلین، مارک 21، و طرح فراداده‌ای توصیف شیء در قالب زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر با قابلیت نمایه‌پذیری و پیدانمایی نام‌های برچسب عناصر در محیط موتورهای کاوش انجام شد.
روش:پژوهش با روش تجربی انجام شد.جامعه پژوهش را 600پیشینه فراداده‌ای در قالب دو گروه گواه و آزمون تشکیل می‌دادند.گروه گواه دارای 300 پیشینه، کاملاً مبتنی بر فرانماهای استاندارد طرح‌های فراداد‌ه‌ای مورد مطالعه، و گروه آزمون، مبتنی بر فرانماهای یاد شده اما با ویژگی‌های خاص، دارای 300 پیشینه جاسازی شده در برچسب زبان نشانه‌گذاری فرا متن بر اساس شیوه "جزیره داده‌ها"بودند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که نام‌های برچسب تمامی عناصر فراداده‌ای مربوط به پیشینه‌های عضو گروه آزمون که بر اساس روش جزیره داده‌ها تولیدشده بودند، توسط موتورهای کاوش گوگل و یاهو نمایه شده، و در نتایج جست‌وجو پدیدار می‌شوند .اما گروه گواه فاقد این ویژگی بود.بر خلاف گروه گواه، امکان بازیابی پیشینه‌های فراداده‌ای گروه از طریق نام‌های برچسب آن‌ها در موتورهای کاوش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Alexa: The Web Information Company (2011). Global Top 500. Retrieved 14 Dec. 2011 from: http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none
American Society for Indexing (2012).Indexing the Web.Retrieved 7 May 2011 from: http://www.asindexing.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3418
Aqa Abedi, E. (2012), “The effect of syntax on the indexing & ranking of metadata records by the web search engine: a comparative study on MARCXML and DCXML metadata records”, unpublished Master’s thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran (in Persian).
Asadi, S.aied; Jamali, H.amid R. (2004). Shifts in Search Engine Development: A Review of Past, Present and Future Trends in Research on Search Engines. Retrieved 7 May 2011 from: http://www.webology.ir/2004/v1n2/a6.html
Bifet, A.lbert; Castillo, C.arlos (2005).An Analysis of Factors Used in Search Engine Ranking. Retrieved 7 May 2011 from: http://airweb.cse.lehigh.edu/2005/bifet.pdf
Bray, T.im; Paoli, J.ean; Sperberg-McQueen, C. M.; Maler, E.ve; Yergeau, F.rançois (2008). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition): W3C Recommendation 26 November 2008. Retrievd 7 Feb. 2012 from: http://www.w3.org/TR/xml/
Buzzi, M.arina; Andronico, P.atrizia; Leporini, B.arbara (2005).Accessibility and Usability of Search Engine Interfaces: Preliminary Testing. Retrieved 7 Feb. 2012 from: http://www.ui4all.gr/workshop2004/files/ui4all_proceedings/adjunct/accessibility/58.pdf
Campex (2012).Top Search Engines. Retrieved 7 Feb. 2012 from: http://capmex.biz/resources/top-search-engines
ComScore (2012).comScore Releases May 2012 U.S. Search Engine Rankings. Retrieved 7 Feb. 2012 from: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/6/comScore_Releases_May_2012_U.S._Search_Engine_Rankings
Expertrating (2012).XML Tutorial: Embedding XML in HTML. Retrieved 7 Feb. 2012 from:http://www.expertrating.com/courseware/XMLCourse/XML-Embedding-HTML-8.asp
Gigee, G.rant (2006).MARC and MARCXML. Retrieved 5 Nov. 2011 from:http://threegee.files.wordpress.com/2006/05/marcxml.pdf
Gill, T.oney (2008).Metadata and the Web: Introduction to Metadata. Retrieved 5 Nov. 2011 from:http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/metadata.pdf
Google (2012).Web Master Tools: Meta tag. Retrieved 5 Feb. 2012 from:http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=79812
Henshaw, R.obin; Valauskas, E.dward J. (2001).Metadata as a Catalyst: Experiments with Metadata and Search Engines in the Internet Journal, First Monday. Retrieved 14 Dec. 2011 fromwww.librijournal.org/pdf/1999-3pp125-131.pdf
Kelly (2006).MARC and MARC XML. Retrieved 14 Dec. 2011 from http://threegee.files.wordpress.com/2006/05/marcxml.pdf
Kyrnin, J.ennifer (2012). What Is Pre-Formatted Text?.Retrieved 14 Dec. 2012from:http://webdesign.about.com/od/htmltags/f/blfaqpre.htm
Lewis, E.dward (2008). Top Ten Search Engines.Retrieved 14 Dec. 2011 from http://www.seoconsultants.com/search-engines/
Luk, R.obert; Chan, A.lvin; Dillon, T.haram; Leong, H. V. (2000).A Survey of Search Engines for XML Documents. Retrieved 14 Dec. 2011 from: http://www.haifa.il.ibm.com/sigir00-xml/final-papers/Luk/XMLSUR.htm
Luk, R.obert; Leong, H. V.; Dillon, T.haram S.; Chan, A.lvin T. S.; Croft, W. B.ruce; Allan, J.ames (2002). A Surveyin Indexing and Searching XML Documetns.Retrieved 14 Dec. 2011 from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10056/full
Mascaro, Michelle J (2004). The Value of Flexibility in Metadata Schemas.Retrieved 14 Dec. 2011 from: http://etd.ils.unc.edu:8080/dspace/bitstream/1901/57/1/michellemascaro.pdf
Mohamed, Kh.aledA.f. (2006). The impact of metadata in web resources discovering.Online Information Review. 30 (2): 155-167
Qin, J.ian (2000). Representation and Organization of Information in the Web Space: From MARC to XML. Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p83-88.pdf
Quevedo-Torrero, J.esus U.baldo (2004). IMPROVING WEB RETRIEVAL BY MINING THE HTML TAGS FOR KEYWORDS AND EXPLORING THE HYPERLINK STRUCTURES WEB PAGES.Ph. D. Dissertation, Department of Computer Science, University of Houston. Retrieved 12 Dec. 2011 from: ‎http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3156028‎
Safari, M.ehdi (2005).Search Engine and Resource Discovery on the Web: Is Dublin Core an Impact Factor. Retrieved 12 Dec. 2011 from: www.webology.ir/2005/v2n2/a13.html
Search Engine Watch (2007). How Search Engines Work. Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://searchenginewatch.com/article/2065173/How-Search-Engines-Work
Sharif, A. (2007), “Study the effectiveness of metadata elements on web page visibility in publicsearch engines”, available at: http://eprints.rclis.org/handle/10760/9171#.UHPNcVG94hA (accessed December 7, 2012) (in Persian).
Sokvine, L.loyd (2000). An Evaluation of the Effectiveness of Current Dublin Core Metadata for Retrieval. Retrieved 12 Dec. 2011 from: www.vala.org.au/vala2000/2000pdf/Sokvitne.PDF
Tabatabai Amiri F, Taheri S. M., Farajpahlou A, Osareh F, Moarrefzadeh A. “Web Search Engines and Indexing and Ranking the Content Object Including Metadata Elements Available at the Dynamic Information Environments”, Journal of Information Processing and Management. 2012; 27 (4) (in Persian).
Taheri, S. M. (2008). “A comparative study on the efficiency of Dublin Core Metadata Initiative and MARC21 Metadata Format in organizing information available on the World Wide Web”, Library and Information Quarterly. No.: 43 (in Persian).
Taheri, S. M.; Hariri, N.adjla (2012).A Comparative Study on the Indexing and Ranking of the Content Objects Including the MARCXML and Dublin Core's Metadata Elements by General Search Engines. Electronic Library.Vol 30, issue 4
Taheri, S.M. and Hariri, N. (2012), “A comparative study on the indexing and ranking of the content objects including the MARCXML and Dublin Core’s metadata elements by general search engines”, Library and Information Quarterly. No.: 48 (in Persian).
Taheri, S.M., Hariri, N. and Fattahi, S.R. (2014), “Interoperability between metadata systems and web search engines: Current Development and Trends”, Library and Information Research Journal 3 (2) (in Persian).
Turner, T.homas P.; Brackbill, L.ise (1998).Rising to the Top: Evaluating the Use of the HTML META Tag To Improve Retrieval of World Wide Web Documents through Internet Search Engines Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1748620
Woychowsky, E.dmond (2003). XML data islands offer a useful mechanism to display Web form: data. Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://www.techrepublic.com/article/xml-data-islands-offer-a-useful-mechanism-to-display-web-form-data/1058668
Yahoo (2012).What are meta tags?. Retrieved 12 Feb. 2012 from: http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/smallbusiness/promotion/meta/meta-01.html.
Zhang, J.in; Dimitroff, A.lexandra (2004).Internet search engine's response to metadata Dublin Core implementation. Retrieved 12 Dec. 2011 from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1142111
Zhang, J.in; Dimitroff, A.lexandra (2005a).The impact of metadata implementation on Webpage visibility in search engine result (Part II). Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC8-4BHCBX4-2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a853d410a866732d3f8ab5dd3217d412
Zhang, J.in; Dimitroff, Al.exandra (2005b).The impact of Webpage content characteristics on webpage visibility in search engineresult (Part I).Retrieved 12 Dec. 2011 from: http://web.simmons.edu/~braun/467/part_1.pdf
CAPTCHA Image