نویسنده = کیومرث بشلیده
ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 83-104

10.22067/infosci.2021.24147.0

عبدالحسین فرج پهلو؛ منصور کوهی رستمی؛ کیومرث بشلیده؛ ندا پورخلیل