اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن نوکاریزی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/mnowkarizi/publications.html
mnowkarizium.ac.ir
0000-0001-7716-8280

h-index: 4  

سردبیر

محسن نوکاریزی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/mnowkarizi/publications.html
mnowkarizium.ac.ir
0000-0001-7716-8280

h-index: 4  

دکتر محسن نوکاریزی استاد و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه موتورهای جستجو، تعامل انسان رایانه، محیط رابط و حوزه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی‌ می‌باشد.

ایشان تاکنون 3  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 4 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 102مقاله در نشریات داخلی و 13مقاله در نشریات خارجی و 8 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محسن نوکاریزی از آغاز سال 1401 مدیر مسئول و سردبیری پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفته و در حال حاضر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): F-5666-2016

Author ID (Scopus): 26422426400

ORCID: 0000-0001-7716-8280

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

 

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا داورپناه

کتابداری و اطلاع رسانی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/davarpanah/publications.html
davarpanahum.ac.ir
0000-0003-3247-8749

h-index: 7  

سید رحمت الله فتاحی

کتابداری و اطلاع رسانی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/fattahi/publications.html
fattahirahmatgmail.com
0000-0002-2847-1950

h-index: 7  

مهری پریرخ

کتابداری و اطلاع رسانی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/parirokh/publications.html
mparirokhgmail.com
0000-0002-6065-954X

h-index: 5  

اعظم صنعت جو

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/sanatjoo-a/publications.html
sanatjooum.ac.ir
0000-0002-6288-314X

h-index: 2  

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
0000-0002-6175-0855

h-index: 8  

هاجر ستوده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد
گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/fa/~setodeh
sotudehshirazu.ac.ir
0000-0002-7949-7165

h-index: 11  

علی حسین قاسمی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

fparamedicine.ajums.ac.ir/fa-IR/fparamedicine.ajums.ac/9420/page/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-
ghasemi-aajums.ac.ir
0000-0003-4532-0350

h-index: 1  

محمدرضا قانع

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

faculty.isc.ac/drghane/fa
ghanericest.ac.ir
0000-0002-1832-7904

h-index: 4  

نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد
گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

www.nlai.ir/documents/10184/311157/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA104/b98c0972-2672-402d-a533-dab449233885
narges_neshatyahoo.com
0000-0002-8959-8007

h-index: 2  

حسن اشرفی ریزی

استاد
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

isid.research.ac.ir/Hasan_AshrafiRizi
ashrafi.h89gmail.com
0000-0001-6052-2087

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جان ام. باد

علوم اطلاعات و فناوری های یادگیری استاد
دانشکده علوم اطلاعات و فناوری های یادگیری دانشگاه میسوری-کلمبیا

www.researchgate.net/profile/John-Budd-5
buddjmissouri.edu
0000-0002-5000-0303

h-index: 23  

حمیدرضا جمالی مهموئی

علوم اطلاعات و ارتباطات دانشیار
گروه پژوهشی کتابخانه ها، دانشکده مطالعات اطلاعات، دانشگاه چارلز استورت استرالیا

researchoutput.csu.edu.au/en/persons/hjamalimcsueduau
hjamalicsu.edu.au
0000-0003-1232-6473

h-index: 31  

ویراستار

زهره عدالتیان

علم اطلاعات و دانش شناسی دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

zedalatiyangmail.com

مدیر اجرایی

محمد حمیدی

مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

infoscium.ac.ir