اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن نوکاریزی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mnowkarizi
mnowkarizium.ac.ir
0000-0001-7716-8280

h-index: 3  

دکتر محسن نوکاریزی استاد و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه موتورهای جستجو، تعامل انسان رایانه، محیط رابط و حوزه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی‌ می‌باشد.

ایشان تاکنون 3  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 4 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 102مقاله در نشریات داخلی و 13مقاله در نشریات خارجی و 8 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محسن نوکاریزی از آغاز سال 1401 مدیر مسئول و سردبیری پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفته و در حال حاضر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): F-5666-2016

Author ID (Scopus): 26422426400

ORCID: 0000-0001-7716-8280

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

 

سردبیر

محسن نوکاریزی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mnowkarizi
mnowkarizium.ac.ir
0000-0001-7716-8280

h-index: 3  

دکتر محسن نوکاریزی استاد و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه موتورهای جستجو، تعامل انسان رایانه، محیط رابط و حوزه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی‌ می‌باشد.

ایشان تاکنون 3  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 4 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 102مقاله در نشریات داخلی و 13مقاله در نشریات خارجی و 8 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محسن نوکاریزی از آغاز سال 1401 مدیر مسئول و سردبیری پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفته و در حال حاضر معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): F-5666-2016

Author ID (Scopus): 26422426400

ORCID: 0000-0001-7716-8280

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

 

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جان باد

علوم اطلاعات و فناوری های یادگیری استاد دانشکده علوم اطلاعات و فناوری های یادگیری دانشگاه میسوری-کلمبیا

education.missouri.edu/person/john-budd/
buddjmissouri.edu
(573) 639-0431
0000-0002-5000-0303

h-index: 22  

 پرفسور جان باد استاد بازنشسته دانشکده علوم اطلاعات و فناوری‌های یادگیری دانشگاه میسوری کلمبیا هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، باتون‎روژ، رشته علم اطلاعات 

کارشناسی ارشد: دانشگاه تگزاس در آستین، رشته علم اطلاعات 

دکتری: دانشگاه کارولینای شمالی در چپل‌هیل، رشته علم اطلاعات 

ایشان تاکنون 128 مقاله در کنفرانسهای بین‌المللی، 126مقاله در نشریات معتبر، 14 عنوان کتاب تألیفی و نگارش 16 فصل در کتاب‌ها مختلف، منتشر کرده‌اند.

پرفسور جان باد از سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

 

Author ID (Scopus): 7102578198

ORCID: 0000-0001-7716-8280

ResearchGate

Google Scholar

Linkedin

حمیدرضا جمالی مهموئی

علوم اطلاعات دانشیار/ دانشکده مطالعات اطلاعات دانشگاه چارلز استورت استرالیا

researchoutput.csu.edu.au/en/persons/hjamalimcsueduau
hjamalicsu.edu.au
0000-0003-1232-6473

h-index: 30  

دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات اطلاعات دانشگاه چارلز استورت استرالیا هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن، ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻟﻨﺪن، رشته علوم اطلاعات

ایشان تاکنون 11 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 23  مقاله در نشریات داخلی و 104  مقاله در نشریات خارجی و 3 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی در سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

   Researcher ID (Web of Science): 317829

اعضای هیات تحریریه

مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/parirokh
mparirokhgmail.com
0000-0002-6065-954X

h-index: 5  

دکتر مهری پریرخ استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در کتاب درمانی، ادبیات کودک و فلسفه کودک می‌باشد.

ایشان تاکنون 17  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 13 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 55  مقاله در نشریات داخلی و 9  مقاله در نشریات خارجی و 9 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر مهری پریرخ از سال 1390عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

 

Author ID (Scopus): 23980972200

ORCID: 0000-0002-6065-954X

ResearchGate

Mendeley

Linkedin

محمد حسن زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hasanzadeh
hasanzadehmodares.ac.ir
0000-0002-6175-0855

h-index: 7  

دکتر محمد حسن‌زاده عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعت و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران می باشند.
 

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه تبریز، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی - اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت دانش، نظام‌های دانش محور و علم سنجی و ارزیابی علم و فناوری می‌باشد.

ایشان تاکنون 250 مقاله در نشریات داخلی و  50 مقاله در نشریات خارجی و  19عنوان کتاب تالیفی و 6 کتاب ترجمه شده منتشر کرده‌اند.

دکتر محمد حسن‌زاده از آغاز سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفته و علاوه بر آن در حال حاضر رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): C-1731-2017

Author ID (Scopus): 55386956600

ORCID: 0000-0002-6175-0855

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

محمدرضا داورپناه

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/davarpanah
davarpanahum.ac.ir
0000-0003-3734-0212

h-index: 7  

دکتر محمدرضا داورپناه استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه سیستان و بلوچستان، رشته زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، رشته کتابداری و اطلاع رسانی

دکتری: دانشگاه پنجاب هند، رشته کتابداری و اطلاع رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت دانش و رفتار اطلاع‌یابی می‌باشد.

ایشان تاکنون 47 مقاله در نشریات داخلی و 16مقاله در نشریات خارجی و 5 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محمدرضا داورپناه از سال 1390 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

Author ID (Scopus): 24450121200

ORCID: 0000-0003-3734-0212

ResearchGate

Mendeley

Scientometrics System

هاجر ستوده

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/fa/~setodeh
sotudehshirazu.ac.ir
0000-0002-7949-7165

h-index: 10  

دکتر هاجر ستوده استاد و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه الزهراء، رشته زبان و ادبیات فرانسه

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز، رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه تهران، رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات علمی و پردازش زبان طبیعی می‌باشد.

ایشان تاکنون 13  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 4 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 60  مقاله در نشریات داخلی و 46  مقاله در نشریات خارجی و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر هاجر ستوده در سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science): D-5718-2016

Author ID (Scopus): 21735498000

ORCID: 0000-0002-7949-7165

ResearchGate

Google Scholar

Linkedin

Scientometrics System

اعظم صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sanatjoo-a
sanatjooum.ac.ir
0000-0002-6288-314X

h-index: 2  

دکتر اعظم صنعت‌جو عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع رسانی

دکتری: دانشگاه کپنهاک دانمارک، رشته مطالعات اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه رفتارهای اطلاعاتی، ذخیره و بازیابی اطلاعات و هستی شناسی‌ها می‌باشد.

ایشان تاکنون 10 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 2 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 63  مقاله در نشریات داخلی و 9  مقاله در نشریات خارجی و 2 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر اعظم صنعت‌جو از سال 1399 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

Author ID (Scopus): 56055037700

ORCID: 0000-0002-6288-314X

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

سید رحمت الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد د انشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/fattahi
fattahirahmatgmail.com
0000-0002-2847-1950

h-index: 7  

دکتر سید رحمت الله فتاحی استاد بازنشسته گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد، رشته زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه نیوساوت‌ولز استرالیا، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه سازماندهی اطلاعات و دانش، رفتار اطلاعات‌یابی، بازیابی اطلاعات و تعامل انسان و رایانه می‌باشد.

ایشان تاکنون 3 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 13 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 83  مقاله در نشریات داخلی و 12  مقاله در نشریات خارجی و 11 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر سید رحمت الله فتاحی از سال 1390 تا 1400 مدیر مسئول و سردبیر  پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" و از  سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش نامه را به‌عهده دارند.

Author ID (Scopus): 8582291100

ORCID: 0000-0002-2847-1950

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

 

علی حسین قاسمی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

fparamedicine.ajums.ac.ir/fa-IR/fparamedicine.ajums.ac/9420/page/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-
ghasemi-aajums.ac.ir
0000-0003-4532-0350

h-index: 1  

دکتر علی‌حسین قاسمی عضو هیات علمی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائی، رشته زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی

ایشان تاکنون 25  مقاله در نشریات داخلی، 3 عنوان کتاب تألیفی و 25 عنوان کتاب ترجمه شده منتشر کرده‌اند.

دکتر علی‌حسین قاسمی از سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science):1299326

Author ID (Scopus): 55151349600

ORCID: 0000-0003-4532-0350

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

محمدرضا قانع

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری- شیراز

ricest.ac.ir/resume/دکتر-محمدرضا-قانع/
ghanericest.ac.ir
0000-0002-1832-7904

h-index: 4  

دکتر محمدرضا قانع عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع می باشند.
 

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه شیراز، رشته زبان و  ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری: دانشگاه تهران، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه ارتباط علمی، علم سنجی و وب سنجی، ارزیابی نشریات و رتبه بندی مراکز آموزش عالی می‌باشد.

ایشان تاکنون 22 مقاله در نشریات داخلی و  14مقاله در نشریات خارجی و  5 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محمدرضا قانع از آغاز سال 1401 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفته و علاوه بر آن در حال حاضر سرپرست معاونت اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC و مشاور ریاست در امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می‌باشند.

Author ID (Scopus):  55407014000

ORCID: 0000-0002-1832-7904

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Linkedin

Scientometrics System

نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ir.linkedin.com/in/narges-neshat-5958338
narges_neshatyahoo.com
0000-0002-8959-8007

h-index: 2  

خانم دکتر نرگس نشاط استاد گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هستند که به مدت 8 سال سردبیری فصلنامه "اطلاع‌شناسی" را برعهده داشتند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رشته کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد تهران شمال، رشته علوم  اطلاع رسانی

دکتری: دانشگاه علوم  تحقیقات تهران، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

ایشان تاکنون 66 مقاله در نشریات داخلی، 10 مقاله در مجموعه‌ها، 21 مقاله در دانشنامه‌ها و دایره‌المعارف‌ها، 17 مقاله کوتاه، 11 مقاله خارجی، 13 کنفرانس داخلی، 10 کنفرانس بین‌المللی، 33طرح پژوهشی، 11 عنوان ترجمه و  14عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر نرگس نشاط از سال 1390 عضو هیات تحریریه پژوهش‌نامه"کتابداری و اطلاع‌رسانی" را به‌عهده گرفتند.

Author ID (Scopus): 15751833300

ORCID: 0000-0002-8959-8007

ResearchGate

Mendeley

Linkedin

ویراستار

زهره عدالتیان

علم اطلاعات و دانش شناسی دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

zedalatiyangmail.com

مدیر اجرایی

اعظم جنتی فر

آموزش زبان فارسی دانش آموخته آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

jsepum.ac.ir