1. قشربندی اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه‌ای

فرشید دانش؛ رحمت الله فتاحی؛ محمدحسین دیانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 285-299

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i2.29305

چکیده
  هدف: هدف این مقاله شناسایی قشرهای اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر حضور و اثربخشی و همچنین زمینه‌های عملکرد علمی و حرفه‌ای آنان است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‌سنجی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضا هیأت علمی شاغل در گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران ...  بیشتر

2. ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.24674

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود ...  بیشتر