قشربندی اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسایی قشرهای اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر حضور و اثربخشی و همچنین زمینه‌های عملکرد علمی و حرفه‌ای آنان است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‌سنجی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضا هیأت علمی شاغل در گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادیاری به بالا تشکیل داده است. گردآوری داده‌های وبی در بستر دو پایگاه (گوگل پژوهشگر و پایگاه نمایه استنادی علوم ایران) انجام گرفت. همچنین از پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌های جامعه پژوهش به منظور قشربندی آنان از نظر عملکرد علمی و حرفه‌ای استفاده شد.
یافته‌ها: از نظر عملکرد علمی و حرفه‌ای جعفر مهراد، محمد حسین دیانی و رحمت‌الله فتاحی جایگاه‌های نخست تا سوم را کسب کردند. همچنین بین قشربندی از نظر میزان حضور و اثربخشی عملکرد علمی و حرفه‌ای رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد. دانش‌آموختگی از دانشگاه‌های خارج، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی، همکاری علمی با دانشمندان بین‌المللی، عضویت در گروه‌های پژوهشی، اشتغال در گروه‌های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‌های اصلی حضور برخی اعضا جامعه پژوهش در قشرهای مرکزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stratification of Iranian Knowledge and Information Science Academic Member in Viewpoint of Presence and Effectiveness and Scientific and Professional Performance

نویسندگان [English]

  • farshid Danesh
  • Rahmatollah Fattahi
  • Mohammad Hossein Dayani
ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Propose: The stratification of Iranian knowledge and information science academic member in viewpoint of presence and effectiveness and scientific and professional performance are the main aims of this article.
Methodology: In this applied research, descriptive survey and webometrics methods were implemented. The research population included the Iranian knowledge and information science academic members (Assistant Prof., Associate Prof and Full Prof). To gather data about presence and effectiveness of stratification Google Scholar and Iran Science Citation Index (PSCI) have been used. Besides, the researcher made questionnaire has been applied for the scientific and professional stratification.
Findings: The results showed that graduation from foreign universities, skillful in English language, collaborated publishing, scientific collaboration with international scientists, membership in research groups, and occupation in reputable departments running graduate levels are among some of the main important causes for the presence of the members of this research population in the central (core) stratification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presence
  • Effectiveness
  • Theory of social stratification in science
  • Knowledge and information science
  • Google Scholar
  • Iran Science Citation Index (ISCI)
محسنی، منوچهر (1372). مبانی جامعه شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی. تهران: کتابخانه طهوری.
Aaltojarvi, I.; Arminen, I.; Auranen, O. &Pasanen, H. M. (2008). Scientific Productivity, web visibility and citation patterns in sixteen Nordic sociology departments. ActaSociologica. 51(1): 5-22.
Chung, J. Ch. & Park, H. W. (2012).Web visibility of scholars in media and communication journals. Scientometrics, 93(1):207-215.
Cole, J. et al. (1973). Social Stratification in Science. Chicago: The University of Chicago press.
Internet Lab (2005). Webometric ranking of world universities: Glossary. Available at: http://www.webometrics.info/glossary.html. Accessed (24 July 2012)
Jacso, P. (2005) Google Scholar: the Pros and the Cons. Online Information Review, 29 (2): 208–214.
Jichang, Z. (2006). Jonathan Cole, its scientific community social stratification theory study.Master's Thesis.Shandong University. Shandong.
Khan, G. F., & Park, H. W. (2011).Measuring the Triple Helix on the web: Longitudinal trends in the University–Industry–Government relationship in Korea.Journal of theAmerican Society for Information Science and Technology, 62(12): 2443-2455.
Kousha, K.; Thelwall, M. & Rezaie, S (2010). Using the web for research evaluation: the integrated online impact indicator. Journal of Informetrics; 4: 124–135.
Kousha, K.; Thelwall, M. &Rezaie, S.(2011). Assessing the Citation Impact of Books: The Role of Google Books, Google Scholar, and Scopus.Journal of the American Society of Information Science and Technology. 62(11):2147–2164
Kretschmer, H. & Aguillo, I. (2004). Visibility of collaboration on the Web.Scientometrics, 61(3):405-426.
Mirucki, J. (2007). Searching for scholarly visibility: the case of Ukraine.International research journal of finance and economics11: 66-79.
Park, H., W.; Lim, Y., S. (2011). How do congressional members appear on the web? Tracking the web visibility of South Korean politicians. Government Information Quarterly, 28:514-521.
Thomas, O., & Willett, P. (2000). Webometric analysis of departments of librarianshipand information science. Journal of Information Science, 26(6): 421–428.
Vaughan, L.; Shaw, D. (2003). Bibliographic and Web Citations: What Is the Difference? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(14):1313–1322.
Vaughan, L.; Shaw, D. (2005). Web Citation Data for Impact Assessment: A Comparison of Four Science Disciplines. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(10):1075
Vaughan, L.; Shaw, D. (2008). A new look at evidence of scholarly citation in citation indexes and from web sources. Scientometrics, 74(2): 317–330.
Weideman, Melius (2009). Website visibility: the theory and practice of improving rankings. Oxford: Chandos Publishing.
CAPTCHA Image