قشربندی اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر میزان حضور و اثربخشی و عملکرد علمی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف این مقاله شناسایی قشرهای اعضا هیأت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نظر حضور و اثربخشی و همچنین زمینه‌های عملکرد علمی و حرفه‌ای آنان است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به دو روش پیمایشی با رویکرد توصیفی و وب‌سنجی انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه اعضا هیأت علمی شاغل در گروه‌های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و مرتبه استادیاری به بالا تشکیل داده است. گردآوری داده‌های وبی در بستر دو پایگاه (گوگل پژوهشگر و پایگاه نمایه استنادی علوم ایران) انجام گرفت. همچنین از پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌های جامعه پژوهش به منظور قشربندی آنان از نظر عملکرد علمی و حرفه‌ای استفاده شد.
یافته‌ها: از نظر عملکرد علمی و حرفه‌ای جعفر مهراد، محمد حسین دیانی و رحمت‌الله فتاحی جایگاه‌های نخست تا سوم را کسب کردند. همچنین بین قشربندی از نظر میزان حضور و اثربخشی عملکرد علمی و حرفه‌ای رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد. دانش‌آموختگی از دانشگاه‌های خارج، تسلط به زبان انگلیسی، نگارش مقاله‏های گروهی، همکاری علمی با دانشمندان بین‌المللی، عضویت در گروه‌های پژوهشی، اشتغال در گروه‌های آموزشی پر سابقه و دارای تحصیلات تکمیلی از علت‌های اصلی حضور برخی اعضا جامعه پژوهش در قشرهای مرکزی است.

کلیدواژه‌ها


محسنی، منوچهر (1372). مبانی جامعه شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی. تهران: کتابخانه طهوری.
Aaltojarvi, I.; Arminen, I.; Auranen, O. &Pasanen, H. M. (2008). Scientific Productivity, web visibility and citation patterns in sixteen Nordic sociology departments. ActaSociologica. 51(1): 5-22.
Chung, J. Ch. & Park, H. W. (2012).Web visibility of scholars in media and communication journals. Scientometrics, 93(1):207-215.
Cole, J. et al. (1973). Social Stratification in Science. Chicago: The University of Chicago press.
Internet Lab (2005). Webometric ranking of world universities: Glossary. Available at: http://www.webometrics.info/glossary.html. Accessed (24 July 2012)
Jacso, P. (2005) Google Scholar: the Pros and the Cons. Online Information Review, 29 (2): 208–214.
Jichang, Z. (2006). Jonathan Cole, its scientific community social stratification theory study.Master's Thesis.Shandong University. Shandong.
Khan, G. F., & Park, H. W. (2011).Measuring the Triple Helix on the web: Longitudinal trends in the University–Industry–Government relationship in Korea.Journal of theAmerican Society for Information Science and Technology, 62(12): 2443-2455.
Kousha, K.; Thelwall, M. & Rezaie, S (2010). Using the web for research evaluation: the integrated online impact indicator. Journal of Informetrics; 4: 124–135.
Kousha, K.; Thelwall, M. &Rezaie, S.(2011). Assessing the Citation Impact of Books: The Role of Google Books, Google Scholar, and Scopus.Journal of the American Society of Information Science and Technology. 62(11):2147–2164
Kretschmer, H. & Aguillo, I. (2004). Visibility of collaboration on the Web.Scientometrics, 61(3):405-426.
Mirucki, J. (2007). Searching for scholarly visibility: the case of Ukraine.International research journal of finance and economics11: 66-79.
Park, H., W.; Lim, Y., S. (2011). How do congressional members appear on the web? Tracking the web visibility of South Korean politicians. Government Information Quarterly, 28:514-521.
Thomas, O., & Willett, P. (2000). Webometric analysis of departments of librarianshipand information science. Journal of Information Science, 26(6): 421–428.
Vaughan, L.; Shaw, D. (2003). Bibliographic and Web Citations: What Is the Difference? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(14):1313–1322.
Vaughan, L.; Shaw, D. (2005). Web Citation Data for Impact Assessment: A Comparison of Four Science Disciplines. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(10):1075
Vaughan, L.; Shaw, D. (2008). A new look at evidence of scholarly citation in citation indexes and from web sources. Scientometrics, 74(2): 317–330.
Weideman, Melius (2009). Website visibility: the theory and practice of improving rankings. Oxford: Chandos Publishing.
CAPTCHA Image