کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
مطالعه فراترکیب مؤلفه‌های سواد انتقادی دانشجویان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 121-141

10.22067/infosci.2021.69594.1020

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی


موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-34

10.22067/riis.v0i0.71623

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی