1. بیب‌فِرِیم: چارچوب کتابشناختی نوین در محیط داده‌های پیوندی

فاطمه پازوکی؛ سلما کشاورزیان

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 226-241

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.62892

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش، معرفی و بررسی مدل بیب‌فریم[1] به‌ عنوان چارچوب کتابشناختی جدیدی است که به عنوان جایگزین مارک با کاربست بهتر در محیط داده‌های پیوندی مطرح شده است. روش‌شناسی: مقاله از نوع مروری - تحلیلی است که کاربری بیب‌فریم را در توصیف کتابشناختی منابع و معرفی ویژگی‌های این مدل نوظهور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته‌ها: ...  بیشتر