نویسنده = لطف آبادی لطف آبادی
بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

10.22067/riis.v7i1.5623

داورپناه داورپناه؛ رمضانی رمضانی


تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

10.22067/riis.v7i1.5628

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی؛ مکتبی فرد مکتبی فرد؛ عصاره عصاره


گزارشهای استنادی نشریات فارسی

دوره 07، شماره 1، آبان 1385

10.22067/riis.v7i1.5630

مهراد مهراد؛ مقصودی دریه مقصودی دریه