نویسنده = فاطمه فهیم نیا
ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 162-185

10.22067/infosci.2023.74162.1078

زهرا کیان راد؛ فاطمه فهیم نیا؛ سیامک محبوب؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 201-220

10.22067/riis.v0i0.73983

داود حاصلی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ هاشم عطاپور؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 63-86

10.22067/riis.v0i0.69684

امیرحسام رادفر؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ ملوک ‏السادات حسینی بهشتی


تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 174-191

10.22067/riis.v7i1.58199

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسن زاده


بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏ ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 280-303

10.22067/riis.v7i1.44681

زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا؛ امیر مانیان