نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش مستلزم ارزیابی وضعیت مدیریت دانش است که از آن با عنوان میزان بلوغ مدیریت دانش یاد می‌شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی بلوغ مدیریت دانش شرکت کیسون با رویکرد اهمیت- عملکرد پرداخته است.

روش‌شناسی: این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و براساس روش گردآوری داده‌ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می‌باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیم‌ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت بود. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با اعتبار صوری و محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران شرکت کیسون است که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با 19 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شرکت کیسون است. حجم نمونه با فرمول کوکران 140 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری در بخش کمی نیز با روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس‌کیودی‌ای استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل شکاف و تحلیل اهمیت-عملکرد به ارزیابی وضعیت بلوغ مدیریت دانش پرداخته شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت دانش در شرکت کیسون در سطح آغازین مدل بهره‌وری آسیایی قرار دارد. شکاف بین سطح عملکرد و سطح مورد انتظار زیاد است. در زمینه «فناوری» انتظارات (اهمیت) به ادارکات (عملکرد) نزدیک است اما در مورد متغیرهایی مانند «نتایج مدیریت دانش» و «فرایندهای دانشی» شکاف از ژرفنای بیشتری برخوردار است. براساس نمره کسب‌شده شرکت کیسون در وضعیت توسعه‌ یافته قرار دارد که حد متوسطی است.

نتیجه‌گیری و بحث‌: شرکت کیسون جهت اجرای فراگیر مدیریت دانش، می‌تواند با گذر از مرحله توسعه به مرحله پالایش و در نهایت بلوغ مدیریت دانش دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the maturity level of knowledge management in the field of construction with the importance-performance approach (Study Case: Kayson Construction Company).

نویسندگان [English]

  • Sajad Tabe Jamaat 1
  • Hassan Ahmadi 2
  • behnood barmayehvar 3

1 PhD student in engineering and construction management,\Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran, Iran

2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Architecture and Urban Development, Art University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction. Success in the implementation of knowledge management requires an assessment of the state of knowledge management, which is referred to as the knowledge management maturity level. In this regard, the present research has been conducted with the aim of evaluating the maturity of knowledge management with the importance-performance approach in Kayson company.

Methodology: This research is based on the purpose of an applied-developmental study, and based on the method of data collection, it is a non-experimental (descriptive) study of the cross-sectional survey type. Also, in this study, a mixed research method (qualitative-quantitative) was used. The data collection tool in the qualitative part was semi-structured interview, and in the quantitative part, the Likert scale questionnaire. The Holstein coefficient was used to validate the qualitative part, and the quantitative part was validated with face validity and Cronbach's alpha calculation. The statistical population in the qualitative section includes the managers of Kayson Company, who were selected by the purposeful sampling method. Theoretical saturation was achieved with 19 interviews. The statistical population of the quantitative part includes the managers and experts of Kayson company. The sample size was calculated by Cochran's formula of 140 people. Sampling in the quantitative part was done by simple random method. To analyze the data in the qualitative part, the method of thematic analysis and Maxqda software were used. Then, using gap analysis and importance-performance analysis, the status of maturity of knowledge management was evaluated.

Findings: The findings of the research show that knowledge management in kayson Company is at the initial level of the Asian productivity model. The gap between the performance level and the expected level is wide. In the field of "technology", expectations (importance) are close to performance (performance), but in the case of variables such as "knowledge management results" and "knowledge processes", the gap is more profound. Based on the obtained score, Kayson company is in a developed state, which is an average level.

Conclusion and Discussion: For the comprehensive implementation of knowledge management, Kayson Company can reach the maturity of knowledge management by passing from the development stage to the refinement stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Knowledge management maturity
  • Kayson Company
  • Asian Productivity Organization(APO)
CAPTCHA Image